HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Læring i komplekse systemer

Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd

Hva forsker vi på?

Stimulusekvivalens er et av de forskningsfeltene som har vært mest framtredende innen atferdsanalyse over lang tid. Forskningstradisjon startet med en serie eksperimenter som Murray Sidman og hans kollegaer gjennomførte på 70-tallet. Senere ble begreper, refleksivitet, symmetri og transitivitet, hentet fra matematisk sett teori benyttet i definisjonen av fenomenet stimulusekvivalens. I denne sammenheng er det nyttig å se på dette fenomenet som at det dreier seg om at stimuli innen en klasse av stimuli er gjensidig utskiftbare og da i betydningen av at de betyr det samme for individet. I korthet er noe av hovedpoenget at etter etablering av et fåtall relasjoner mellom stimuli, kan det framkomme et stort antall relasjoner som ikke er direkte etablert via programmerte forsterkere. Stimulusekvivalens er en atferdsanalytisk tilnærming hvor man studerer det som karakteriseres som kognitive ferdigheter og vil mange sammenhenger være overlappende med forskningsspørsmål som studeres innen kognitiv psykologi. Selv om utgangspunktet for denne type forskning var av mer anvendt karakter, har de fleste studier på stimulusekvivalens som har blitt gjort i ettertid vært knyttet til grunnforskning. I de senere år har det derimot også blitt gjort en rekke anvendte studier hvor det er vist hvorledes denne tilnærmingen kan være meget fruktbar ved etablering av ulike ferdigheter hos normale barn, barn med autisme og ferdigheter innen statistikk hos universitetsstudenter for å nevne noen eksempler.

I Experimental Studies of Complex Human Behavior (ESCHB) laben foregår det både grunnforskning og anvendt forskning, samt translasjonsforskning. Eksperimentene som gjøres er arrangert i forhold et bredt spekter av problemstillinger og forsøkspersoner. Dette innbefatter eksperimenter innen områder som blant annet oppmerksomhet, hukommelse og problemløsning. Eksperimentene gjøres med voksne og barn, samt pasienter med afasi og demens som forsøkspersoner.

Noen utvalgte prosjekter

Det er en stor variasjon i forskningsspørsmålene vi arbeider med til enhver til, men alle er relatert til variabler som er relevant for hvordan stimuli har innflytelse på menneskelig atferd. I eksemplene nedenfor har vi gitt litt informasjon av noen av disse prosjektene.

Treningsstrukturer og stimulusekvivalens

Det finnes ulike arrangementer eller treningsstrukturer for å trene forutsetningen for å teste for stimulusekvivalens. I dette prosjektet er forskningsspørsmålet å studere effektene av ulike treningsstrukturer på antall trials til et fastlagt kriterium (95 prosent korrekt respondering) og hvordan dette påvirker respondering i henhold til stimulusekvialens. Dette bygger på en rekke tidligere forsøk som er gjort internasjonalt, men også i ESCHB laben tidligere.

Sortering eller kategorisering og stimulusekvivalens

Her er forskningsspørsmålet om det er sammenheng mellom hvordan forsøkspersonene kategoriserer stimuliene som er presentert i eksperimentet og respondering på testene for stimulusekvivalens. Dette er en del av en serie av eksperimenter som har foregått over lang til i ESCHB laben.

Delayed matching-to-sample og demens

Forskningsspørsmålene i disse prosjektene har vært (og fremdeles er) å studere variabler som påvirker det som tradisjonelt betegnes som korttidshukommelse. Samtidig å studere om det er mulig å trene demenspasienter til å huske sammenhengen mellom ulike stimuli når intervallet mellom to stimuli gradvis økes.

Stimulusekvivalens, overføring av funksjon og preferansetester

Forskningsspørsmålet er her hvorvidt det er mulig å påvirke folks preferanser for nøytrale stimuli eller objekter. Dette gjøre gjennom betinget diskriminasjonstrening, tester for stimulusekvivalens og etablering av en funksjon til en stimulus i en ekvivalensklasse. Vi ser da på om denne funksjonen spres til alle stimuliene i klassen og om dette påvirker valget av en nøytral stimulus i etterkant. Denne type forsøk hvor man setter sammen dette med stimulusekvivalens og overføring av funksjon til folks senere valg er et forholdvis lite studert tidligere.

Samarbeid

Vi har samarbeidspartnere ved flere universiteter i Brasil, USA og Storbritannia.

Experimental studies of complex human behavior Gruppebilde
English version

Kontakt

Medlemmer