HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi

Medieentreprenørskap og -innovasjon (MEI)

Gruppen er opptatt av gründervirksomhet og nyskapning i et medielandskap preget av raske endringer i teknologi, aktører, markeder og i brukeres medievaner

Forskning og nettverk

Kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning forutsetter fra 2013 at alle tre nivåer (BA, MA, PhD) skal gi kompetanse i entreprenørskap og innovasjon. Temaet vårt er derfor et svært viktig satsingsfelt i høyere utdanning og FoU. Dette reflekteres i at nyskapning er blant de tre grunnverdiene til OsloMet - storbyuniversitetet, ved siden av mangfold og læring. Entreprenørskap og innovasjon er også sentrale innslag i OsloMets Strategi2024.

Faglitteraturen om entreprenørskap og innovasjon er omfattende. Samtidig preges medielandskapet og kommunikasjonsfeltet i de fleste land av rask endring i takt med teknologiinnovasjon, nye medieaktører og markeder, endrete profesjonsroller og medievaner hos brukerne. Antologien R. Vaagan & J. Barland (red.) (2015).  Entreprenørskap og ledelse i media  viste at MEI er et nasjonalt kraftsenter innen medieentreprenørskap og –innovasjon. Profesjonsfeltet er drøftet i Westlund & Krumsvik (2014) og i Vaagan (2015). Neste steg i strategien vår er å styrke internasjonaliseringen, sikre EU-finansiering, styrke publiseringen og medlemmenes kompetanse.

Det viktigste internasjonale FoU-prosjektet til nå ved MEI er Erasmus + prosjektet European Media Cloud Campus (EMCC) 2015-17 mellom medieutdanninger i Tyskland, Nederland, Danmark, Tyrkia og Norge. Det ble gjennomført 20 workshops i perioden i de ulike land (hvorav fire ved OsloMet) der studenter og lærere sammen utviklet et innovativt miljø for kreativ innholdsproduksjon på tvers av språk- og kulturgrenser. Sammen med tyske, finske, amerikanske, tyrkiske og danske partnere sendte MEI i april 2018 en ny Erasmus + søknad (VICTOR – Virtual Reality in Communication Training Organizations) om VR/MR/AR/360 teknologi. Dette bygger på EMCC og utforsker «immersive» brukeropplevelser. MEI er også sentral i en søknad høsten 2017 til EUs program HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe, med flere nye partnere, bl.a. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spania og University of Sussex, England. MEI samarbeider også med flere andre enheter ved OsloMet, bl.a. Fakultet for helsefag i en FRIPRO-søknad til NFR i april 2018 om diabetes 2, der MEI har ansvaret for en informasjonskampanje. Internasjonalt samarbeider MEI med bl.a. International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS) der R. W. Vaagan er President 2017-19.

Teori og metode

Teoretisk trekker gruppas medlemmer i varierende grad på medieperspektiver knyttet til dagsorden, medierammer, billedteori og visuell kommunikasjon, brukernytte, teknologidiffusjon, viral markedsføring, nettverk og kultiveringsteori. Metodisk brukes både kvantitative teknikker (datasett, spørreundersøkelser, trendanalyse) og kvalitative teknikker (innholdsanalyse, intervjuer, observasjon).

Utvalgte publikasjoner

Rinsdorf, L., Leighton, R. & Vaagan, R.W. (2018) “Teaching Journalism in a Virtual and Cross-border Learning Environment: Opportunities, Challenges, and Didactical Implications” (forthcoming).

Toset, A.S., Coma, J.F. & Vaagan, R.W. (2018) “Implications of applying social support theory in social media in the field of chronic diseases: a systematic review” (submitted April 2018 to International Journal of Health Services )

Pashevich, E. & Vaagan, R. (2018). “Introducing automated journalism in Norwegian newsrooms” (under peer review in Javnost – The Public )

Bothner-By, A.R. & Vaagan, R.W. (2018) “Museums as integrators in plural societies” (forthcoming)

Moerlie, C. & Vaagan, R.W. (2018). “Diversity and media in the Netherlands and Norway”, (in press, Intercultural Communication Studies  2018, Vol. 26, 1

Vaagan, R.W. (2017) “Intercultural Communication and Globalization”, Intercultural Communication Studies  2017 (2) 1-6

Krumsvik, A. H., Pedersen, P. E., and Kvale, K.  (2017). ”Market Structure and Media Innovation Policies in Norway.” In H. van Kranenburg (Ed.).  Innovation Policies in the European News and Media Industry: A Comparative Study (pp. 167-179). Berlin: Springer. 

Krumsvik, A. H. & Ots, M. (2016). ”What is Nordic Media Business Research? An analysis of major research outlets.” Nordicom Information, 38 (1) 8-11. 

Rinsdorf, L., Kirklar A., Christensen, N., Nina, N. & Vaagan, R. (2016). ”The European Media Cloud Campus (EMCC) Project”. Intercultural Communication Studies, 25 (1) 243-257. In: R. Vaagan (Ed.) (2016). Communication Across Cultures, Time and Space . Intercultural Communication Studies, 25 (3) 1:   http://web.uri.edu/iaics/2016-vol-25-n0-1/ 

Vaagan, R.W. (2016). “Communication Across Cultures, Time and Space.” (pp.1-16). In R. W. Vaagan (Ed.) Communication across Cultures, Time and Space. A Festschrift in Honor of Professor Robert N. St. Clair, President, IAICS, 2013-2015.  Special issue of  Intercultural Communication Studies , 2016 (25) 1: http://web.uri.edu/iaics/2016-vol-25-n=-1/

Rinsdorf, Lars; Kühnle, Boris (2015): Erfolgsfaktoren von Medienquartieren. In: Pagel, Sven (Hg.): Schnittstellen (in) der Medienökonomie. Baden Baden (Nomos) S. 45 - 59.

Rinsdorf, Lars; Sandhu, Swaran (2015): Learning to Disrupt the Status Quo. In: Communication Director Nr.1 S. 60 - 63.

Vaagan, R. & Barland, J. (red.) (2015). Entreprenørskap og ledelse i media.  Cappelen Damm Akademisk.

Vaagan, R. (2015). Medieskapt. Medier i informasjons- og kommunikasjonssamfunnet . Bergen: Fagbokforlaget.

Relasjon til utdanning

Entreprenørskap og nyskaping i all vår undervisning

MEI springer ut av MoK3000 Entreprenørskap og prosjektledelse i mediebransjen, igangsatt fra 2011 på grunnstudiet i Medier og kommunikasjon. Alle medlemmene i gruppa har i sin undervisning innslag av entreprenørskap og innovasjon, enten dette er i mediefag, journalistikk, foto, video og film, tekst og digitale fortellinger, teori og praksis i informasjon og kommunikasjon, online magasiner, e-læring eller visuell kommunikasjon.

Hva mener vi med entreprenørskap og innovasjon?

I vår undervisning omfatter entreprenørskap og innovasjon bl.a. oppstart av studentbedrift, samarbeid om praksisordninger med innovative mentorer i arbeidslivet, endringsprosesser, teknologiutvikling, digitalisering og e-læring, mediekonvergens, endrete profesjonsroller, endrete medievaner hos brukere, økt bruk av sosiale medier, nettbrett og smarttelefoner m.m.

Samarbeid med bransjen fører til innovasjon

Vi samarbeider nasjonalt med Ungt Entreprenørskap samt en lang rekke eksterne prosjektmentorer, og har praktikantordninger med over 200 praksissteder innen offentlig og privat sektor i Norge. Dette har i seg selv bidratt til et sterkt innslag av entreprenørskap og innovasjon samt profesjonsorientering i studiet.

English version

Kontakt

Medlemmer