HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Elevresultater under lupen

Et nytt prosjekt skal gi ny kunnskap om hvordan informasjonen om elevenes resultater fra nasjonale prøver og standpunktkarakterer brukes.

Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen leder et prosjekt som nylig har fått bevilgning fra Forskningsrådets FINNUT-program på kvoten for forskere med nylig avlagt doktorgrad.

Elevresultater

Prosjektet har fått tittelen Practices of data use in municipalities and schools (Prada).

– Vi skal forske på hvordan lærere, rektorer og kommuner tar i bruk elevresultater i arbeidet sitt, sier Mausethagen.

– I løpet av det siste tiåret har det vært en økning i tilgjengelig informasjon for kommuner, skoleledere og lærere i forhold til elevresultater, men det er mindre kunnskap om hvordan denne informasjonen faktisk brukes. I forskningsprosjektet skal vi undersøke hvordan resultater fra to ulike vurderingssituasjoner følges opp: nasjonale prøver og standpunktkarakterer.

Nye styringsformer i skolen

Prosjektet går over tre år, fra høsten 2014 til 2017. I løpet av denne perioden skal forskerne følge tre ungdomsskoler i tre kommuner ved å gjennomføre kvalitative undersøkelser. I tillegg skal de gjennomføre to spørreundersøkelser som skal sendes ut til et større utvalg av kommuner.

– Gjennom prosjektet vil vi kunne utvikle ny kunnskap om nye styringsformer i skolen og bruk av elevresultater. Vi vil gjøre en kartlegging av hvordan elevresultater brukes og følges opp for å identifisere forhold som er viktige for bruk av denne informasjonen, sier Mausethagen.

– Vi håper å få frem ny kunnskap om hvordan og i hvilken grad bruk av elevresultater støtter lærere, rektorer og kommuner i å styrke skolens arbeid og forbedre elevenes læringsutbytte.

Tre perspektiver

I tillegg til Mausethagen er to andre forskere med i prosjektet: Tine S. Prøitz og Guri Skedsmo.

– Selv om vi er ansvarlige for hver våre tre delprosjekter, kommer vi til å legge stor vekt på å samarbeide tett og vi skal også bruke samme data på tvers av delprosjektene. I tillegg skal vi involvere en vitenskapelig assistent i prosjektet.

Mausethagen disputerte for graden ph.d. i profesjonsstudier 20. desember i fjor, og prosjektet bygger videre på avhandlingen.

– Prosjektet bygger i grunn på avhandlingene til alle tre som deltar i prosjektet, som alle har disputert i løpet av de siste årene. Tine har forsket på læringsutbytte som begrep og på læreres karaktersetting, Guri har forsket på styring av skolen og skoleledelse, og jeg forsket på lærerprofesjonen og nye styringsmekanismer som nasjonale prøver, forteller hun.

– I tillegg trekker vi veksler på hverandres metodiske kompetanse. Prosjektet er derfor delvis forankret i avhandlingene våre, men har samtidig en annen tematisk innretning som det er forsket lite på i Norge. 

Unge forskere som lykkes

Bevilgningen fra Forskningsrådet betyr mye for de tre, som alle er unge forskere i begynnelsen av karrieren.

– Først og fremst er det morsomt at vi lykkes som et team av unge forskere, hvor vi sammen har utarbeidet et prosjekt med fokus på et tema vi mener er viktig og relevant å studere. Med denne tildelingen har vi muligheten til å fortsette å forske innenfor grunnskolefeltet som alle tre er opptatt av. Det er også en god mulighet til å få erfaring med søknadsskriving, prosjektledelse, samt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 

Senterleder ved SPS, Oddgeir Osland, sier i en kommentar at dette er imponerende av Sølvi og de to andre forskerne.

– For SPS er det spesielt at to av de som avla doktorgrad i fjor, allerede nå leder hvert sitt NFR-prosjekt. Ida Drange fikk jo også nettopp et prosjekt. Selv om dette mest av alt er en anerkjennelse av to målrettede og hardtarbeidende unge forskere, tror jeg begge synes det er greit at SPS soler seg litt i glansen.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:

Om prosjektet

FINNUT er et stort og langsiktig program (2014-2023) for forskning og innovasjon i utdanningssektoren.

Delprosjektene

Delprosjekt A: Mapping local practices of data use (ansvarlig: Guri Skedsmo)

Delprosjekt B: Characteristics of data use practices within schools (ansvarlig: Sølvi Mausethagen)

Delprosjekt C: Data use in a governance perspective (ansvarlig: Tine S. Prøitz)