HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sykepleie - Pilestredet

Sosialt arbeid og Folkehelse (SAFE)

Kjernemiljøet SAFE er et miljø som er opptatt av koblingen mellom sosialt arbeid og helseutfordringer. Miljøet forsker på spørsmål særlig knyttet til helsemessige konsekvenser av livshendelser, sosial ulikhet og levekår.

Hva forsker vi på?

Kjernemiljøet Sosialt arbeid og Folkehelse (SAFE) inkluderer forskning på hele livsløpet fra barndom til alderdom med ulike populasjoner. Målet er å identifisere mekanismer, risikofaktorer og livshendelser som har betydning for den enkeltes- og gruppers psykiske og somatiske helse. 

Forskningsprosjektene i SAFE vil være praksisnære og praksisrelevante, og kobling mellom forskning, utdanning og praksis er av betydning. Målet er å bidra med empiriske studier, kritisk kunnskapsproduksjon så vel som teoriutvikling. Dette innebærer at kjernemiljøet SAFE vil kunne utvikle mer kunnskap om befolkningens- og ulike gruppers helse, og foreslå virkemidler for å opprettholde, bedre og fremme denne.

Gruppens medlemmer er forskere fra HiOA og samarbeidende institusjoner og representanter fra praksisfeltet, og er involvert både i eksternt finansierte studier og studier i egen FoU-tid. Gruppens forskning gjøres med varierte teoretiske perspektiver og forskningsmetoder.

SAFE består av tematiske undergrupper og prosjekt, blant disse eldre og aldring, psykisk helse, brukermedvirkning, sosial ulikhet hos barn og unge, psykosomatikk og kroppslige symptomer og helseplager. Kjernemiljøet vil initiere eksternt finansierte prosjekter.

Relevans for samfunnet

Kunnskapen fra dette kjernemiljøet har samfunnsrelevans gjennom å utforske sammenhenger mellom helsemessige konsekvenser av livshendelser, sosial ulikhet og levekår. Kunnskapen vil være av relevans både innen sosialt arbeid og helsearbeid.

Relevans for utdanningene

Kunnskapsbidragene fra dette kjernemiljøet vil bidra med økt kunnskap både i undervisning og for de som forsker i feltet.