HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barneliv og profesjonsutøvelse

Samfunn, velferd og sosialpolitikk (SWAP)

Kjernemiljøet Samfunn, velferd og sosialpolitikk forsker på spørsmål knyttet til velferdsstaten og sårbare grupper i samfunnet.

Hva forsker vi på?

Forskningen er konsentrert rundt temaene marginalisering, eksklusjon, deltakelse og funksjonsevne, med spesiell vekt på helse, sosialhjelp og barnevern.

På overordnet nivå kartlegger og analyserer vi hvilken rolle staten spiller for utvikling av trender både i velferdspolitikken og praksisfeltet i en global, nasjonal og lokal kontekst. Ut fra ulike teoretiske og metodologiske perspektiver utforsker vi hvordan forskjellige velferdssamfunn håndterer sosiale problemer, og hvordan ulike velferdsstrukturer påvirker levekår og velferd på individ- og gruppenivå. I vår forskning er vi derfor opptatt av både velferds- og helsetjenester, profesjonsutøvere og brukere.

Miljøet har stor bredde i teoretiske og metodologiske tilnærminger:

  • Analyser av store registerdata og spørreskjemadata.
  • Historiske og sammenliknende analyser av politiske og juridiske dokumenter.
  • Analyser av forskjellige etiske og normative forhold.
  • Kvalitative og kvantitative metoder i sammenliknende studier av politikkutforming og av politikkens innvirkning på samfunnet.
  • Kritiske litteraturgjennomganger på ulike områder.
  • Kvantitative og kvalitative metoder i livsløpsstudier.
  • Prosessevalueringer, effektstudier, etnografiske studier, diskursanalyser og interaksjonsanalyser.

Relevans for utdanningene

Pågående internasjonale forskningsprosjekter inngår i utdanningenes pensum, spesielt på master- og ph.d.-nivå. Miljøets aktivitet bidrar i utvikling av nye utdanningstilbud, blant annet gjennom samarbeid med KAI. Miljøets kobling mellom forskning og utdanning danner et godt grunnlag for institusjonelt samarbeid i søknader om forskningsmidler.

Kjernemiljøet har følgende tematiske undergrupper: