HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Phlegethon-nettverket

Phlegethon er et tverrfaglig og tverrinstitusjonelt forskningsnettverk rundt studier av kunnskapsbruk i profesjonell praksis og tverrfaglig og interorganisatorisk samarbeid i helse- og rehabiliteringstjenestene i Norge og Danmark.

I teoretisk-empiriske analyser søker forskerne å se den profesjonelle virksomheten i lys av brukernes prosesser, kunnskaper og erfaringer i sine rehabiliteringsprosesser, og i lys av samfunnsmessige og politiske endringer i velferdsstatene som stiller de profesjonelle overfor nye utfordringer. Ambisjonen er å forstå og forklare hvordan transformasjoner av velferdsstater, profesjoner, organisasjoner, teknologier og brukergrupper interagerer, blant annet ved at politiske endringer motiverer organisatoriske endringer, ved at endringer i brukergruppene påvirker profesjonene, og omvendt.

Sentrale tema

Phlegethon-navnet henviser nettopp til den samfunnsmessige konteksten. Det er hentet fra gresk mytologi der det betegner en elv i underverdenen. Navnet henspiller på at forskningen i nettverket søker å identifisere felles understrømmer i den samfunnsmessige og politiske utviklingen slik disse kommer til uttrykk i den profesjonelle praksisen og dennes kontekst og rammebetingelser.
Sentrale temaer er:

 • Pasientforløp på tvers av profesjoner, organisasjoner og sektorer
 • Pasientperspektiver på rehabiliteringsprosessene
 • Brukerinvolvering og relasjoner mellom pasientene og de profesjonelle
 • Interprofesjonell og interorganisatorisk koordinering i pasientinteraksjon og rehabiliteringsforløp
 • Kunnskapsbruk i profesjonell praksis

Deltakere

Phlegethon-nettverket ledes av Kristian Larsen, professor, Aalborg Universitet, professor II, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Deltakende institusjoner i Norge er Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo Universitetssykehus – Ullevål, og Sunnaas sykehus. Deltakende institusjoner i Danmark er Aalborg universitet, Regionhospitalet, Hammel Neurocenter og Hvidovre Hospital, Århus universitet og Professionshøjskolen Metropol i København.

Pågående prosjekter

Phlegethon-nettverket har følgende pågående prosjekter:

REHABILITERINGSFELTET 1960 - 2013 "Feltprosjektet"

Prosjektet er en diskursanalyse av tekster fra fire profesjoners fagtidsskrifter siden 1960: medisin, fysioterapi, ergoterapi og sosialrådgivere/sosionomer. Studien er et resultat av et dansk/norsk samarbeid, og foreløpig er arbeidet startet opp i Danmark.

 • Ansvarlige institusjoner: Center for sundhedsfremme og rehabilitering ved VIA i Aarhus DK, samt Masterstudie i Rehabilitering, Høgskolen i Oslo-Akershus, HiOA
 • Prosjektledere: Søren Gytz Olesen, forskningsleder, Ph.D. og Marte Feiring, 1. amanuensis, Ph.D.
 • Formålet med prosjektet er at vise hvordan rehabilitering som begrep og faglig praksis er representert i fire ulike profesjonstidsskrifter over en tidsperiode på 50 år. Vårt tema er hvordan staten gjennom sine profesjoner samt sentrale politikk- og lovgivningsprosesser ivaretar rehabilitering av befolkningen.

Utviklingen av rehabiliteringsfeltet er knyttet til dannelsen av den moderne velferdsstat, dens idealer samt profesjonenes kunnskapsutvikling. I denne prosessen skaper fagutøvere som leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosialrådgivere/sosionomer m.fl. gjennom sine profesjonelle virksomheter et nytt fagområde – rehabilitering. Diskursanalytisk betrakter vi framveksten av rehabilitering som en kompleks prosess som illustrerer hvordan styring, makt, kunnskap og borgernes rettigheter forenes.

Kunnskap, brukermedvirkning og offentlig styring i profesjonelt arbeid ("Kunnskaps-prosjektet")

En fokusgruppeundersøkelse i sykepleie, fysioterapi og sosial arbeid.

 • Ansvarlig institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Prosjektleder: Professor Per Koren Solvang, Fakultet for helsefag

Prosjektets hovedspørsmål er hvordan ulike kunnskapstyper, tverrfaglighet, brukermedvirkning og offentlig styring får betydning i det faglige arbeidet. Prosjektet søker å se på faglig arbeid i ulike organisatoriske og velferdsstatlige kontekster. Metodisk vil spørsmålene bli belyst gjennom fokusgruppeintervjuer med henholdsvis sykepleiere, fysioterapeuter og sosionomer.

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise ("Transitions-prosjektet")

 • Ansvarlig institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Samarbeidspartnere i Norge: Oslo Universitetssykehus og Sunnaas sykehus
 • Samarbeidspartnere i Danmark: Aalborg universitet, Regionhospitalet, Hammel Neurocenter og Hvidovre Hospital
 • Prosjektleder: Tone Alm Andreassen, HOV-programmet

Prosjektet skal studere rehabiliteringsprosessen til personer som har opplevd omfattende skader, slik de skadde opplever den, og belyse hvorvidt og hvordan de profesjonelles innsats og tverrfaglige inter-organisatoriske samhandling gjennom prosessen støtter opp under den enkeltes prosess.

Tre stipendiatstillinger knyttes til prosjektet. De skal dekke temaene:

 1. The role of expertise and experiences in reconstruction of a life with an impaired body: This project will focus on patients' life stories and on patients' rehabilitation processes.
 2. Knowledge in action: Experiential and professional knowledge in interdisciplinary rehabilitation: This projects will explore the interaction in the inter-professional teams and groups at both the specialized rehabilitation units and the local rehabilitation coordinating units.
 3. Conceptualizations of "work" and "health" in the health sector and the labour and welfare sector and their implications for inter-sectorial transitions : This project will analyse transitions between the health care sector and the labour and welfare sector.
Malin Johansen Publisert: Oppdatert:

Relevant litteratur

Se anbefalinger om
relevant litteratur
som nettverksmedlemmene gjerne vil dele med andre.