HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

Prosjektet skal studere rehabiliteringsprosessen til personer som har opplevd omfattende skader, slik de skadde opplever den, og belyse hvorvidt og hvordan de profesjonelles innsats og tverrfaglige og interorganisatoriske samhandling gjennom prosessen støtter opp under den enkeltes prosess.

Prosjektet er finansiert av NFR-programmet HELSEOMSORG og var ett av de 11 prosjektene som nådde opp blant 73 søknader. Tone Alm Andreassen fra forskningsprogrammet Helse, omsorg og Velferd (HOV) ved HiOA er prosjektleder.

Hvem er med i prosjektet?

Transitions in Rehabilitation nyter godt av et dansk-norsk forskersamarbeid gjennom forskningsnettverket Phlegethon. Phlegethon er et samarbeid mellom flere institutter i Norge og Danmark; blant annet Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Aalborg universitet (Danmark) og Regionhospitalet, Hammel Neurocenter (Danmark) og Hvidovre Hospital (Danmark).

Tre stipendiatprosjekter er knyttet til Transitions in Rehabilitation.

Prosjektet:1 .The role of expertise and experiences in reconstruction of a life with an impaired body.

Ida Heiaas

Ida Heiaas er stipendiat i helsevitenskap og ansatt på Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sosiolog og interessert i folks fortellinger om livene sine, nære relasjoner og forholdet mellom kropp, identitet og samfunn. Ida gjør narrative intervjuer med personer som har fått en traumeskade om ulykken, rehabiliteringen og om livet før og etter skaden. Tidligere har hun studert surrogati og familiekulturer i et utvalgt samfunnssjikt.

Prosjekt 2. Knowledge in action: Experiential and professional knowledge in interdisciplinary rehabilitation: This project will explore the interaction in the inter-professional teams and groups at both the specialized rehabilitation units and the local rehabilitation coordinating units.

Mirela Slomic

Mirela Slomic var stipendiat ved OsloMet. Hun forsket på tverrfaglig rehabilitering - spesielt erfaringsbasert og profesjonell kunnskap innen tverrfaglig rehabilitering. Hun har bakgrunn innen medisin og internasjonal sosial- og helsepolitikk, og har jobbet i klinisk praksis og som medisinsk rådgiver for farmasøytisk virksomhet med fokus på tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutvikling. Mirela er også opptatt av brukermedvirkning og samfunnsmessige faktorer som er av betydning for helse.

Prosjekt 3 .Conceptualizations of “work” and “health” in the health sector and the labour and welfare sector and their implications for inter-sectorial transitions:  This project will analyse transitions between the health care sector and the labour and welfare sector.

Ole Kristian Håvold

Ole Kristian Håvold er stipendiat i delen av prosjektet som undersøker den lokale oppfølgingen av personer med traumatisk hjerneskade. Ole Kristian har studert sosialantropolog har en mastergrad i offentlig administrasjon fra Finland. Han har sammenlignet kultur og bruk av innflytelse blant personer med ledelsesansvar ved sykehus i Norge og Finland i sin hovedoppgave. Han er særlig opptatt av organisasjonskultur og har arbeidserfaring fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Forskningsprosjekt med brukermedvirkning

Transitions in Rehabilitation har også et brukerpanel av representative fra noen av landets skadeforeninger.

Administrativ støtte

Gunda Ruud

Publisert: Oppdatert: