HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Foto: Benjamin A. Ward

Kompetanse for mangfold

Utdanningsdirektoratet iverksatte høsten 2013 et femårig kompetanseløft på det flerkulturelle området. Gjennom Kompetanse for mangfold skal tilsatte i barnehage og skole få tilbud om å øke kompetansen på områder der minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter utfordringer.

Oppdraget har bakgrunn i Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap . Oppdraget består av flere delsatsinger, og et viktig prinsipp i planen for kompetanseutvikling er at skolene og barnehagene må samarbeide tett med universitet og høgskoler. HiOA koordinerer samarbeidet mellom deltakende høgskoler i region Oslo Nord.

Høgskolen i Bergen tilbyr følgende videreutdanning:

Forsknings- og utviklingsarbeid for høgskolesektoren

Skriveseminar.

Regionen er tildelt midler til å drive forsknings- og utviklingsarbeid på det flerkulturelle området. Utviklingsarbeidet skal bidra til å gi bedre og mer relevant kunnskap om hvordan minoritetsspråklige barn og unge lærer og utvikler seg i barnehage og skole.

Med digitale verktøy inn i teksten

Studiet tar utgangspunkt i bruk av digitale verktøy når det arbeides med språkutvikling/språkforståelse i barnehager og skal gjennomføres i et samarbeid med en barnehage i Oslo kommune, Bydel Stovner. Barnehagen har allerede erfaring med bruk av digitale verktøy og integrerer dette i flere aktiviteter. 96% av barna har et annet morsmål enn norsk. Et samarbeidsprosjekt mellom HiOA, UiO og HiHm.

Musikkulturelt mangfold i barnehagen (MUMANG)

Prosjektet tar mål av seg til å fremskaffe ny, forskningsbasert kunnskap om musikkfaglig praksis i barnehager relatert til målet om å bygge fellesskap og respekt for kulturelt mangfold. Det legges opp til et tett samarbeid med praksisfeltet gjennom observasjoner og intervju av tilsatte, og til erfaringsdeling med tilsatte i barnehagen og studenter. Et samarbeidsprosjekt mellom HiOA og HiHm.

Diversitet (DILUT)

Prosjektet retter fokus mot HiOAs og HiHms valg av flerkulturell profil på sine utdanninger og søker ny forskningsbasert kunnskap om hva denne eventuelt nærmere består i, og om flerkulturelle perspektiver eventuelt er et normalperspektiv i utdanningene. Målet er å bidra til en bevisstgjøring om flerkulturelle problemstillinger i en rekke fag ved de to lærerutdanningsinstitusjonene. Et samarbeidsprosjekt mellom HiOA og HiHm.

Global og interkulturell kompetanse gjennom praksis i sør (GIPS)

Prosjektet har forsket på effekten av praksis i det sørlige Afrika for lærerstudenter og barnehagelærerstudenter. Målet for gjennomføring av internasjonal praksis er å øke studentenes forståelse for kulturelt mangfold, i tillegg til at de får utvidet sitt perspektiv på utdanning i en flerspråklig kontekst. Det er også et mål om at studentene gjennom oppholdet i et annet land får hevet sin globale bevissthet. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mangfold i læremidler og undervisning

Prosjektet er en kartlegging av hvordan mangfold tematiseres i læremidler for yrkesfag og en undersøkelse av hvordan mangfold tematiseres i undervisning i yrkesfag. Prosjektet gjennomføres av HiOA.

Utvikling av språk og narrativ identitet

Prosjektet forsker på hvordan kan barn-, unges- og voksnes narrative identitet utforskes og utvikles i møte med drama- og teaterfaget og hvilken drama-, og teaterfaglig didaktikk kan ligge til grunn for kunstpedagogisk arbeid med flerkulturelle barn, ungdom og voksne. Prosjektet er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo, HiOA, UIS og TextLab/Artxchange.

Seminar og konferanser

  • 26.-27. mai 2016 på Lillestrøm: Nasjonal mangfoldskonferanse -  Er lærerutdanningen forberedt på å møte mangfoldet i det norske samfunnet?
  • 27. november 2015 i Moss: Kompetanse for mangfold i barnehagen - faglig påfyll og samtaler med praksisfeltet om hvordan deres hverdag ser ut og hvilken betydning det bør ha på våre utdanninger.
  • 13. november 2015 på Kjeller: Mangfold i yrkesfag.
  • 09. november 2015 i Oslo: Kompetanse for mangfold - Utvikling av språk og narrativ identitet.
  • 02. november 2015 i Oslo: Mangfold i barnehagelærerutdanningens ulike kompetanseområder.
Logo KOmpetanse for Mangfold