HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

"Å utvise konduite: om politibetjenters skjønnsutøvelse"

Geir Heivoll innleder på Senter for profesjonsstudiers´ forskningsseminar.

Sted: Pilestredet 40, Stort møterom, 4. etasje Dato og tid: torsdag 1. november 2018 kl. 14.00 - 15.30

Ordenspolitiets betjenter har et vidt spekter av oppgaver, og tar mange typer avgjørelser gjennom en arbeidsdag. En av de mest sentrale oppgavene består i å ta stilling til om mindre alvorlige straffbare handlinger som de blir kjent med, skal forfølges formelt eller ikke. Det kan være mindre forseelser i trafikken som betjentene observerer fra patruljebilen, ordensproblemer på gatenivå eller andre typer bagatellmessige forseelser. Betjentene tar som regel stilling til slike spørsmål daglig, og noen steder oppstår de en rekke ganger hver dag.

I min doktorgradstudie «Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere» fra 2017 (Cappelen Damm Akademisk 2018), undersøker jeg hva som karakteriserer norske ordensbetjentenes rolle i møte med mindre alvorlige straffbare forhold. I studien ser jeg nærmere på hvordan deres rolle har vært fremstilt i formelle, rettslige, kilder i norsk tradisjon og hva som i dag formelt forventes av ordensbetjentene i disse situasjonene. Deretter presenterer studien funn fra en kvalitativ undersøkelse av hvordan ordensbetjenter selv forstår og utøver sin rolle i disse sammenhengene. På denne bakgrunn diskuteres forholdet mellom de formelle forståelser og forventninger, og de forståelser som er avdekket i den kvalitative studien.

Studien viser en del likheter, men også noen grunnleggende forskjeller, mellom de formelle idealer og det betjentene oppfatter som yrkesmessige realiteter. Store deler av ordensbetjentenes rolle i disse situasjonene er i dag ikke lovregulert. Det har likevel vokst frem noen måter å forstå deres rettslige kompetanse og plikter på, ikke minst forbundet med den såkalte «OPS-kompetansen» (OPS: oppgjort på stedet). Disse forståelsene hviler på et ideal om ordensbetjenten som forvaltningsbyråkrat, og er basert på former for legalisme: rett eller god profesjonsutøvelse handler om å opptre i tråd med og innen rammene av fastsatte allmenne regler. Det er anerkjent at betjentene har et vidt rom for skjønn, men dette er et skjønn bundet til og begrenset av regler. Blant politifolk har det imidlertid over lengre tid utviklet seg andre begreper for å beskrive ordensbetjenters rolle i disse situasjonene. Helt siden første halvdel av 1900-tallet har man i norsk politi snakket om å «utvise konduite». Studien viser at dette fortsatt er et velkjent begrep blant norske politibetjenter. For betjentene i studien har det å utvise konduite - eller «skjønn», som noen også kaller det – lite eller ingenting med fastsatte regler å gjøre. Isteden handler det å utvise konduite i stor grad om å opptre som samfunnsoppdragere. Studien viser at det her foreligger noen idealtypiske verdimotsetninger mellom formelle og reelle idealer for dagens politirolle.
I innlegget presenteres en del hovedfunn fra studien, med særlig vekt på betjentenes begrep om å utvise konduite og de hensyn som preger deres skjønnsutøvelse.

Geir Heivoll er førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Seminaret er en del i rekken av Senter for profesjonsstudiers´ forskningsseminarer.

Arrangementet er åpent for alle og krever ingen påmelding.

Velkommen!

Kontakt : Professor Fredrik Thue