HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ellisiv Lærum Jacobsen disputerer

Ellisiv Lærum Jacobsen disputerer for graden ph.d. i helsevitenskap over avhandlingen "Nutritional risk, Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Older Non-Hospitalized People and Geriatric Patients"

Ellisiv Lærum Jacobsen er ansatt ved Institutt for fysioterapi

Sted: N020_025, Pilestredet 32 Dato og tid: fredag 20. april 2018 kl. 10.00 - 15.30

Prøveforelesning for graden ph.d. i helsevitenskap

Tid: 10.00.

Sted: N020_025, Pilestredet 32.

Tema: "Hva kartlegger man når en kartlegger HRQoL hos eldre geriatriske pasienter, og hva er styrker og svakheter med å benytte EQ5D-5L kontra SF-36 ved kartlegging av slike pasienter"

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas

Tid: 12.15

Sted: N020_025, Pilestredet 32.

OBS: Tilhørere bes om å møte i god tid før disputasen starter.

Ordinære opponenter

Førsteopponent Forskningsleder Mette Holst, Aalborg Universitetshospital

Andreopponent: Førsteamanuensis Karin Torvik, Nord Universitet

Leder av komiteen: Førsteamanuensis Pål Joranger,OsloMet - Storbyuniversitetet

Disputasleder

Dekan Gro Jamtvedt, Fakultet for helsefag, OsloMet - Storbyuniversitetet

Veiledere

Hovedveileder: Førsteamanuensis Asta Bye, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet - Storbyuniversitetet

Medveiledere: Førsteamanuensis Therese Brovold, Institutt for fysioterapi, OsloMet - Storbyuniversitetet, and Professor Astrid Bergland, Institutt for fysioterapi, OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag

Denne avhandlingen dreier seg om ernæringsmessig risiko, helserelatert livskvalitet (HRQoL) og relaterte faktorer, hos geriatriske pasienter og eldre mennesker. Avhandlingen baserer seg på to tverrsnittstudier, og totalt tre artikler er inkludert. Artiklene presenterer oppdaterte referanseverdier for Short-Form Health Survey 36 (SF-36), samt undersøker stabiliteten til SF-36 i den norske befolkningen (artikkel I). Videre undersøkes sammenhenger mellom ernæringsstatus, fysisk funksjon og sarkopeni hos geriatriske pasienter (artikkel II), og til slutt sammenlignes og undersøkes sammenhenger mellom HRQoL og BMI hos geriatriske pasienter og eldre mennesker (artikkel III). I artikkel I ble kun små endringer oppdaget i SF-36-skårene i løpet av en periode på 19 år, også når det ble kontrollert for alder, kjønn og utdanning. Alle de fysiske helse skalaene i SF-36 ble negativt påvirket av økende alder. De oppdaterte referanseverdier for SF-36 kan brukes som grunnlag for sammenlikning mellom normalpopulasjonen og ulike pasientgrupper innen forskning, og klinisk praksis. Resultatene i artikkel II viste at nær en av to geriatriske personer var i risiko for underernæring, mens en av fire var underernærte i henhold til Mini Nutritional Assessment (MNA). Sarkopeni var utbredt i denne pasientgruppen , og de geriatriske pasientene hadde redusert fysisk funksjon. Signifikante assossiasjoner ble funnet mellom fysisk funksjon, sarkopeni, lungesykdom, kreft og ernæringsstatus hos geriatriske pasienter. I artikkel III sammenlignet vi HRQoL målt med SF-36 hos geriatriske pasienter og eldre mennesker over 70 år. De geriatriske pasientene rapporterte en vesentlig lavere HRQoL sammenlignet med eldre mennesker som ikke var innlagt i sykehus, og generelt kan HRQoL hos geriatriske pasienter karakteriseres som lav. Sykdommer som hypertensjon, lungesykdom, fordøyelses- og reumatiske sykdommer og psykiske lidelser var forbundet med lavere HRQoL. Overvekt synes å påvirke HRQoL negativt, men med metodene som ble brukt i denne studien, kunne vi ikke bekrefte noen assosiasjon mellom undervekt og HRQoL, når modellene ble justert for sykdom. Økt oppmerksomhet på å fremme en normal ernæringsstatus og symptomkontroll av sykdommene, er uansett nødvendig.