HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Er Sápmis framtid i byene?

Velkommen til en konferanse om samisk urbanisering og samisk urbanitet 19. og 20. oktober 2017.

Sted: Sverresborg, Trøndelag folkemuseum Dato og tid: torsdag 19. oktober 2017 kl. 09.00 - fredag 20. oktober kl. 20:00

Urban sapmi?

Velkommen til en konferanse om samisk urbanisering og samisk urbanitet 19. og 20. oktober 2017.

Konferansen samler forskere med interesse for temaet fra flere institusjoner og stater, og det vil dessuten delta forskere på urfolksurbanisering i andre land.

Konferansen er gratis og åpen for publikum og det blir anledning til å delta i diskusjon etter hver forskers presentasjon.

Hver av dagene avsluttes med debatt om samisk urbanisering, samisk urbanitet, og forskning på dette. Keynote speakers er Chris Andersen (redaktør av boka "Indigenous in the City"), Paul Pedersen og Torill Nyseth (redaktører av boka "City-Saami. Same i byen eller bysame?")

Konferansen er del av forskningsprosjektet «NUORGÁV - An urban future for Sápmi?». NUORGÁV er et samarbeidsprosjekt mellom By- og regionsforskningsinstiuttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Nord Universitet, og Universitetet i Lappland. Det er finansiert av Norges Forskningsråds Program for Samisk Forskning. Konferansen er arrangert i samarbeid med Sverresborg og Tråante2017.

Påmelding er ikke nødvendig, men vi setter allikevel pris på om du sender en e-post til post@sverresborg.no hvis du ønsker å delta på konferansen.

Buerie båeteme Tråantese / Velkommen til Tråante!

Facebook-event

PROGRAM

Torsdag 19. oktober

Kl. 09.00 Registrering. Møteleder for dagen er Daniel Johansen. Etter hver forskers presentasjon er det satt av 15-20 minutter til fri diskusjon. Første dag er foredragene hovedsakelig på norsk, andre dag hovedsakelig på engelsk.

Kl. 09.30 Velkommen til konferansen “Er Sápmis framtid i byene?” v/Mikkel Berg-Nordlie

Kl. 09:40 Hilsningstale ved representant for Saemien Studeenth Tråantesne – Samiske studenter i Trondheim

Kl. 09:55 Kristin Strømsnes (Co-authors: Per Selle and Anne Julie Semb): “Er en urbanisering av den moderne urfolkspolitikken mulig?” [Is an urbanization of modern indigenous politics possible?]. Discussant: Astri Dankertsen.

Kl. 10.40 Pause - kaffe og frukt

Kl. 10:55 Mikkel Berg-Nordlie: “Urbane samiske rom – nettverking og konflikt rundt samiske arenaer i byer” [Urban indigenous spaces – networking and conflicts concerning the establishment of urban Sámi arenas]. Discussant: Anna Afanasyeva.

Kl. 11:40 Torunn Pettersen og Jo Saglie: “Samer i byer og samer sør for Sápmi – om “nye” bosettingsmønstre som tema i valgprogram ved sametingsvalg i Norge” [Sámi in the cities and Sámi south of Sápmi – about «new» settlement patterns as a subject in election platforms during Sámi Parliament elections in Norway]. Discussant: Marte Winsvold.

Kl. 12.30 Lunsj - mat kan kjøpes i kantina

Kl. 13.00 Astri Dankertsen: «Skape rom for bysamiske identiteter» (Creating spaces for urban Sámi identities). Discussant: Daniel Johansen.

Kl. 13.45 Keynote speech: “Urbanization of the Sami in Scandinavia: Between recognition and contestation?” by Torill Nyseth and Paul Pedersen. Discussant: Mikkel Berg-Nordlie and Tanja L. Joona.

Kl. 16.00 Slutt

Fredag 20. oktober

Kl. 09.00 Registrering. Etter hver forskers presentasjon er det satt av 15-20 minutter til fri diskusjon.

Møteledere for dagen er Randi Lium og Ingeborg Collin Høgseth

Kl. 09.30 Velkommen ved Aili Keskitalo, President, Sametinget i Norge

Kl. 09:45 Sverresborg Museums samiskrettede aktiviteter og samisk urbanitet i Trondheim, Ingeborg Collin Høgseth

Kl. 10:00 Tanja Joona: “Safeguarding Cultural Rights of Sámi Children and Youth in Finland with special emphasis to Identity – In Theory and Practice”. Discussant: Marte Winsvold

Kl. 10.45 Pause

Kl. 11.00 Anna Afanasyeva: “Mechanisms of Sami cultural preservation in urban localities of the Murmansk region, North-West Russia”. Discussant: Mikkel Berg-Nordlie

Kl. 11:45 Ellen Marie Jensen: “Indigenous Diasporic Communities in Urban America: Sámi Americans in Critical Alliance with Urban Indigenous Peoples in the USA”. Discussant: Anna Afanasyeva.

Kl. 12:30 Lunsj

Kl. 13:00 Keynote: Dr. Chris Andersen: “I Met a Man Who Wasn’t There”: Indigenous Presences and Absences in Canadian and Scandinavian Capital Cities”. Discussant: Astri Dankertsen

Kl. 16.00 Konferanseslutt

Kl. 18:00 – Middag for forskere

Forskere

Anna Afanasyeva er doktorgradsstudent ved Universitetet i Tromsø. Hun forsker på det samiske samfunnet på Kolahalvøya, som hun selv er en del av. Hennes doktorgradsprosjekt analyserer hvordan myndighetene drev assimileringspolitikk gjennom utdanningssystemet blant russiske samer på Kolahalvøya i årene 1917– 1990.

Mikkel Berg-Nordlie er forsker (PhD) ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høyskolen i Oslo og Akershus. Han forsker på urfolk og etniske minoriteters politiske organisering, og samhandling mellom offentlig og sivil sektor. Forskningen hans er hovedsakelig på Russland og Norden.

Ellen Marie Jensen er doktorgradsstipendiat i urfolksstudier ved institutt for språk og kultur, universitetet i Tromsø. Hun har også jobbet som lærer, redaktør og oversetter. Jensen er forfatter av boken “We Stopped Forgetting: Stories from Sámi Americans” (2012) og har redigert boken “What We Believe In: Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present” (2015).

Tanja Joona er seniorforsker ved Arctic Centre of the University of Lapland. Hennes forskningsinteresser er sentrert rundt legale og politiske aspekter ed det samiske samfunnet og spesielt knyttet til internasjonale menneskerettigheter, identitetsspørsmål og tradisjonelle samiske levemåter. Joona er medlem av Arktisk senters styre og leder et doktorgradsprogram ved senteret.

Torunn Pettersen har en delstilling som forsker ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences. Hun har hovedfag i statsvitenskap og er ph.d. innen helsevitenskap. Hennes forskningsinteresser omfatter vilkår og datagrunnlag for kunnskapsutvikling og meningsdanning om samiske samfunnsforhold, empiriske studier av samers og andre urfolks levekår, samt ulike aspekter ved sametingsvalg.

Jo Saglie er statsviter (dr. polit.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Hans forskningsfelter omfatter blant annet lokalvalg og lokaldemokrati, Sametinget og urfolkspolitikk generelt, og politiske partier.

Kristin Strømsnes er professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Uni Research Rokkansenteret. Hun forsker blant annet på politisk deltakelse og frivillig organisering, og er en av forfatterne av boken Den samiske medborgeren, som kom i 2015. Hun har også skrevet flere fagartikler om samiske forhold, for eksempel samisk identitet, samisk sivilsamfunn og samisk deltakelse i partier og valg.

Marte Winsvold er statsviter (PhD) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskningsfelter omfatter blant annet politisk deltakelse og lokaldemokrati, ungdomsdeltakelse og politisk styring og lederskap.