HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Formalisering, standardisering og skjønn. Sosiologiske perspektiver.

Workshop ved Senter for profesjonsstudier.

Sted: Store møterom, 4 etg. Pilestredet 40. Dato og tid: torsdag 18. oktober 2018 kl. 12.30 - 17.15

I denne workshopen vil vi presentere hvordan ulike sosiologiske tradisjoner har forholdt seg til standardisering, formalisering og skjønn, og diskutere hvordan man fruktbart kan studere disse fenomenene i profesjonelle sammenhenger. Göran Sundqvist og Ingemar Bohlin fra Göteborgs universitet innleder.

I debatter om profesjonenes arbeidsvilkår og i en del kritisk sosiologi blir standardisering og formalisering ofte tatt for gitt som noe negativt, noe som hindrer profesjonelle i å utøve sitt skjønn og å gjøre en god jobb. Men det å trekke ut og vektlegge noen utvalgte aspekter ved et fenomen slik at enheter standardiseres på tvers av tid, geografi og kulturer, er ofte en forutsetning for mange vurderinger, beslutninger og handlinger. Også formalisering, det å språkliggjøre og nedtegne bestemte trekk ved fenomener, er i mange sammenhenger et helt vesentlig hjelpemiddel for beslutningstaking og handling. Standardisering og formalisering regnes også som et hjelpemiddel for å unngå arbitrære vurderinger og skal bidra til likebehandling, fremme kvalitet eller muliggjøre koordinasjon og samarbeid. Samtidig er det utvilsomt spenninger mellom standardisering og formalisering på den ene siden, og skjønnsutøvelse på den andre. Hvordan kan vi nøste opp i disse motsetningene?

I tråd med fruktbare innsikter i vitenskapsstudier, medisinsk sosiologi og det som etter hvert kan kalles standardiseringssosiologi, bør vi ikke definere standardisering og formalisering som a priori godt eller dårlig, men som sosiale fenomener som bør belyses ved hjelp av empiriske og analytiske studier. Dersom vi skal forstå hvordan politisk initierte eller andre typer styringsreformer virker inn på profesjonelles arbeid – eller mer teoretisk hvordan standardisering, formalisering og skjønn virker sammen som grunnlag for vurdering, beslutningstaking og handling – må vi åpent gå inn og undersøke disse sosiale fenomenene. Med en slik innstilling reises en rekke analytiske spørsmål. Hvordan forholder profesjonelle seg til standarder i sitt daglige arbeid? Hvilke prosesser muliggjør formalisering og standardisering i vitenskapen, politikken eller profesjonelt arbeid? Hvordan bruker fagfolk standarder, og hvilke tilsiktede og utilsiktede virkninger kan formalisering, standardisering og anvendelsen av disse ha på de profesjonsfeltene de virker i? Hvordan bidrar standarder og formalisering – i kombinasjon med fagfolks praksis – til diagnostiseringen av pasienter? Til å definere vinnere og tapere i skolen? Til å overbevise politikere om upopulære transportpolitiske tiltak? Eller til å definere hva som er en fremragende forsker?

Disse og andre spørsmål vil bli diskutert i denne workshopen, som overordnet legger vekt på fire problemstillinger knyttet til formalisering, standardisering og skjønn:

1. Hva kjennetegner profesjonell praksis i en formalisert og standardisert kontekst?

2. Hvordan muliggjøres standardisering og formalisering i en profesjonell, vitenskapelig eller politisk sammenheng?

3. Hvordan fungerer formalisering og standarder som grunnlag for fagfolks vurdering, beslutningstaking og handling?

4. Hvilke utilsiktede virkninger kan standardisering og formalisering ha?

Se program (PDF)

Meld deg på workshopen innen mandag 15. oktober.

Kontakt: Marte Mangset

Arrangør: Senter for profesjonsstudier