HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Heidi Holmen disputerer

Sykepleier Heidi Holmen (M.sc.) ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tittel på avhandlingen: Mobile health for diabetes self-management.

Sted: Gamle Festsal, Urbygningen, Universitetet i Oslo Dato og tid: torsdag 21. desember 2017 kl. 12.30 - 16.00

Sykepleier Heidi Holmen (M.sc.) har gjennomført stipendiatperioden som ansatt stipendiat ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Fakultet for helsefag, HiOA.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: «Pasientenes helsetjeneste» - status, muligheter og utfordringer ved involvering av pasienter i praksis og forskning i kommunalhelsetjenesten

Tid og sted: 21. desember 2017 kl. 10:15, Gamle Festsal, Urbygningen, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomité

1. opponent: Clinical Associate Professor Knud Bonnet Yderstræde, MD, ph.d., Syddansk Universitet, Danmark

2. opponent: Professor Aslak Steinsbekk, NTNU

3. opponent: Professor II Signe Flottorp, Universitetet i Oslo og Kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet

Disputasleder

Professor Christina Foss, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Lis Ribu, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sammendrag

Denne avhandlingen bygger på en randomisert kontrollert studie av hjemmeboende personer med type 2 diabetes i kommunehelsetjenesten, der man evaluerte en mobil-app med og uten helseveiledning for å se på langtidsblodsukker (HbA1c) og egenbehandling av diabetes. Studien fant ingen effekt av verken bruk av mobil-app alene eller i kombinasjon med helseveiledning på langtidsblodsukker. Vi fant derimot økt kunnskap og ferdigheter for egenbehandling av diabetes etter ett år blant de deltakerne som fikk både app og helseveiledning. Studien fant også at de som var 63 år eller eldre brukte appen mer sammenlignet med de yngre deltakerne.

Videre undersøkte vi hva som kjennetegnet deltakerne og deres endring av levevaner. Vi benyttet den Transteoretiske endringsmodellen, der deltakerne enten var i endringsfaser eller ikke-endringsfaser. Her var vi spesielt opptatt av endring i kosthold og endring i fysisk aktivitet. Først og fremst fant vi at deltakerne var belastet med en stor samtidighet av andre sykdommer og av overvekt, og denne sykdomsbyrden kan vanskeliggjøre deres endring av levevaner. Vi fant også at de deltakerne som var i endringsfaser hadde økt sannsynlighet for bedre egenbehandling av sin diabetes, samt økt sannsynlighet for høyere livskvalitet. Derimot for kostholdsendring, var det å være i en endringsfase assosiert med en lavere livskvalitet, noe som kan tyde på at det er spesielt krevende å endre kosthold.

Den tredje studien i avhandlingen er en kunnskapsoppsummering. Dette ble valgt basert på erfaringene fra utprøving av appen, men også at endring for det meste er assosiert med positive levevaner, samt funn fra kvalitative intervju med deltakerne. Her var målet å evaluere apper for egenbehandling av diabetes der man hadde funksjoner for å registrere målsettinger og sykdomsrelevante registreringer, men også for å få tilbakemeldinger og å kommunisere elektronisk med helsepersonell fortløpende. Dessverre er feltet preget av metodiske utfordringer, og det var ikke mulig å konkludere med at apper har effekt, annet enn at det kan være et positivt og viktig bidrag for mange.

Avhandlingen oppsummerer og diskuterer disse artiklene, og peker på nye områder for forskning som vil bli viktig i fremtiden, spesielt siden apper vil være et viktig bidrag i fremtidens helsetjeneste

Disputas ved UiO