HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hva er veien videre for norsk boligforskning?

Velkommen til markering av nytt tidsskrift for boligforskning og opprettelsen av et nasjonalt senter for boligmarkedsforskning. Vi inviterer til en paneldebatt om kunnskapsgrunnlaget på boligfeltet - er det godt nok og hvordan bør det utvikles videre?

Sted: Festsalen, Pilestredet 52, Oslo Dato og tid: mandag 3. desember 2018 kl. 14.00 - 16.00

Status for norsk boligforskning

Sammen med utdanning, helse og arbeid er bolig en pilar i den norske velferdsstaten. Norsk boligforskning spiller derfor en viktig rolle når det gjelder å gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for utformingen av politikk på feltet. Boligfeltet og boligpolitikken har også stor betydning for byutvikling, urbanisering, bosettingsmønstre og storbyenes dynamikk i landet.

Norsk boligforskning har imidlertid lenge vært preget av mindre prosjekter med kort tidshorisont, som regel med evaluering av pågående tiltak som hovedfokus. Har norsk boligforskning gitt oss en tilstrekkelig god forståelse av hvordan boligmarkedet fungerer? Vil en boligpolitikk som ikke tar tilstrekkelig høyde for boligmarkedets virkemåte kunne lykkes? Evner vi å løfte blikket, eller skal boligpolitikken i hovedsak gjelde utsatte grupper i samfunnet?

De siste årene har de største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøene for bolig i Norge blitt en del av OsloMet gjennom innlemmelsen av forskningsinstituttene NOVA, NIBR, AFI og SIFO. 28. november kommer også første nummer av Tidsskrift for boligforskning ut. Tidsskriftet er et nytt tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge. Tidsskriftet er opprettet på initiativ fra boligforskere ved OsloMet. Tidsskriftet er Open Access, vil være på norsk og skal kunne leses av alle med interesse for feltet. 

I høst har Regjeringen gitt OsloMet, Samfunnsøkonomisk analyse og Eiendomsverdi i oppdrag å etablere et nasjonalt senter for boligmarkedsforskning. Senteret skal styrke kunnskapen om boligmarkedet gjennom forskning, utdanning, nettverksbygging og formidling. 

Tidsskriftet og boligmarkedssenteret er en del OsloMets satsning på bolig- og byforskning, forankret i universitetets Strategi 2024 (vedtatt 2017). Universitetet har satt seg klare mål å være et urbant universitet som tar nasjonale og regionale kunnskapsbehov på alvor.

Dette ønsker vi å markere, og inviterer alle med en interesse for boligforskning til å markere dette sammen med oss med paneldebatt om kunnskapsgrunnlaget på boligfeltet - er det godt nok og hvordan bør det utvikles videre?

Påmelding

Program

Ordstyrer: Kåre Hagen, senterleder ved SVA, OsloMet

Velkommen
Rektor Curt Rice, OsloMet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H)

Tidsskrift for boligforskning
Redaktør Kim Astrup, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning
Forskningssjef Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi

Kunnskapsstatus for den sosiale boligforskningen
Forsker Jardar Sørvoll, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Paneldebatt: er  kunnskapsgrunnlaget på boligfeltet  godt nok og hvordan bør det utvikles videre?

  • Statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H), KMD
  • Forskningssjef Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi
  • Forskningssjef Berit Irene Nordahl, NIBR, OsloMet
  • Fagdirektør Gry Dyregrov Hamarsland, Husbanken
  • Forsker Kristin Aarland, NOVA, OsloMet
  • Flere paneldeltakere kommer

Ordstyrer: Kåre Hagen, senterleder ved SVA, OsloMet

Påmelding