HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ingerid Kleffelgård disputerer

Cand.san. Ingerid Kleffelgård ved Institutt for fysioterapi, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tittel på avhandlingen: Vestibular rehabilitation for dizziness and balance problems after mild-to-moderate traumatic brain injury.

Sted: Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.etg Dato og tid: torsdag 15. mars 2018 kl. 13.15 - 16.00

Cand.san. Ingerid Kleffelgård har gjennomført stipendiatperioden som ansatt stipendiat ved Institutt for fysioterapi ved Fakultet for helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: De ulike sansesystemenes innflytelse på balanseproblem etter sensorisk skade

Tid og sted: 15. mars 2018 kl. 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et    

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Fredrik Tjernström, Öron-, näs- och halssjukdomar, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Sverige

2. opponent: Professor Jorunn Lægdheim Helbostad, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Grethe Månum, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO

Disputasleder

Professor Eirik Helseth, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Helene Lundgaard Søberg, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet.

Sammendrag

Svimmelhet og balanseproblemer er vanlige plager etter mild-til-moderat traumatisk hjerneskade. Hos noen varer plagene over tid og hindrer tilbakegang til normalt liv. Vestibulær rehabilitering kan bidra til en bedre hverdag med mindre plager og økt funksjon, men effekten av vestibulær rehabilitering på svimmelhet og balanseproblemer for pasienter med traumatisk hjerneskade er mangelfullt dokumentert.

I avhandlingen « Vestibular rehabilitation for dizziness and balance problems after mild-to-moderate traumatic brain injury » har vi studert funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanseproblemer etter skaden, og undersøkt effekt av gruppebasert vestibulær rehabilitering med egenrapporterte og prestasjonsbaserte utfallsmål.  

Vi fant at annen sykdom før skaden ga økt sannsynlighet for funksjonsproblemer relatert til svimmelhet etter skaden. Vi fant også en sammenheng mellom disse funksjonsproblemene og alvorlighetsgraden av svimmelhet, balanse og depresjon tre måneder etter skaden. Dette viser at svimmelhet etter mild-til moderat traumatisk hjerneskade er et komplekst fenomen som er påvirket av flere faktorer.

Studien viste også at et tiltak med gruppebasert vestibulær rehabilitering over 8 uker gitt i tillegg til tverrfaglig rehabilitering, fremskyndet bedringen av funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanse. Ingen bivirkninger av tiltaket ble rapportert. Resultatene viser at gruppebasert vestibulær rehabilitering bør vurderes inkludert i tverrfaglig rehabilitering av pasienter med svimmelhet og balanseproblemer etter mild-til-moderat hjerneskade

Disputas ved UiO