HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kunnskapsbasert praksis i NAV: Å følge oppskrifter eller eksperimentere selv?

SAMSVAR-seminar: Vi presenterer pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter som på ulike vis tar for seg innovasjon i NAV, og inviterer til debatt rundt hvordan NAV kan drive kunnskapsbasert praksis - og dermed få flere i arbeid.

Sted: Athene, Pilestredet 46, OsloMet Dato og tid: onsdag 21. mars 2018 kl. 14.00 - 16.00

Kunnskapsbasert praksis i Nav

Kunnskapsbasert praksis har blitt et nøkkelord for at veilederne ved de om lag 450 NAV-kontorene i Norge skal nå målsetningen om å få flere mennesker i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Men kunnskapsbasering forutsetter at kunnskap eksisterer, eller at noen utvikler den. Det forutsetter også at det er noenlunde enighet om hva kunnskapen omhandler, hvordan den fremskaffes, og hvordan den skal tas i bruk.

På den ene siden har sentrale myndigheter et ansvar for at veilederne i NAV har relevant kunnskap. Det brukes for eksempel store ressurser på å fremskaffe kunnskap om hvilke tiltak som virker – kunnskap som kan legges til grunn for standardiserte praksiser i NAV. På den andre siden legges mer av utviklingsansvaret for kunnskapen til de lokale NAV-kontorene, som har fått større myndighet og handlefrihet til å utvikle kunnskap tilpasset sine lokale behov.

Standardisering av kunnskap gir et mer rettferdig tilbud kanskje, men hva skjer da med den lokale innovasjonen, og den enkelte veileders mulighet for å imøtekomme brukernes behov? Hvordan håndteres disse spenningene i NAV? 

Vel møtt til SAMSVAR-seminar på OsloMet 21. mars !

Påmelding

Klikk her for å komme til påmeldingssiden (skjema.uio.no).

Innledere

Knut Fossestøl : Nav i en ny tid: Har NAV-kontorene fått et fantastisk mulighetsrom, eller en umulig oppgave?

Ira Malmberg-Heimonen og Anne Grete Tøge Helhetlig Oppfølging av Lavinntektsfamilier (HOLF): en klynge-randomisert evaluering av nye metoder.

Eric Breit : Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV – hovedfunn fra evalueringen av «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor».
Rapporten fra dette prosjektet kan lastes ned her.

Kommentatorer

Yngvar Åsholt – Kunnskapsdirektør i NAV.

Jorunn Vindegg - Studieleder og leder for kjernemiljøet Kunnskap for praksis – sosialfagenes kunnskapsgrunnlag.

Ordstyrer

Amy Østertun Geirdal  professor og leder for ph.d.-utdanningen ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet.

Streaming

Arrangementet vil streames via YouTube.

Om SAMSVAR

Ved OsloMet har forskningsmiljøene ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Senter for profesjonsstudier (SPS) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Miljøene inviterer til månedlige seminarer på OsloMet om aktuelle samfunnsutfordringer. Målet med seminarrekken er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskning og brukere.