meny
søk
English

Ledelse i barnehagen

Konferanse om forskning på barnehageledelse. Målgruppen er forskere og undervisere ved høgskoler og universiteter med interesse for ledelse i barnehagen.

Sted: Pilestredet 46, HiOA, Athene 1 og 2 Dato og tid: tirsdag 21. mars 2017 kl. 09.30 - 15.30

Barn i barnehagen sykler

Styreren i barnehagen er helt sentral i barnehagens daglige virksomhet. Styreren har ansvar for administrasjon, personalledelse, samarbeid med eksterne instanser og ikke minst for pedagogisk kvalitet i barnehagen.

Stortingsmelding nr. 19 (2016) viser til at tydelig og kompetent ledelse er en viktig forutsetning for å skape et best mulig omsorgs- og læringsmiljø for barna. En kunnskapsrapport fra SINTEF (2014) viser til at det er forsket lite på ledelse i barnehagen. Med denne konferansen ønsker vi å rette søkelyset mot noe av den forskningen som er gjort og som pågår om ledelse i barnehagen. 

Målgruppe

Forskere og undervisere ved høgskoler og universiteter med interesse for ledelse i barnehagen. 

Påmelding

Konferansen er gratis. På grunn av begrensede plasser og lunsjservering er det bindende påmelding.

Meld deg på via nettskjema innen 1. februar 2017.

Program

09:30-09:45: Åpning

09:45-10:30: Mette Vaagan Slåtten, førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, HiOA. Styreres pedagogiske ledelse.

10:45-11:30: Kjetil Børhaug, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Ulike eigarar - ulike barnehageleiarar?

11:45-12:30: Elin Ødegård, førsteamanuensis i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Alle må med - samhandling som strategi for ledelese i barnehagen.

12:30-13:00: Lunsj

13:00-13:45: Lars Svedberg, dosent i pedagogikk og psykologi, Institutionen for pedagogiske studier, Karlstads universitet. Pedagogiskt ledarskap - låsning eller lösning?

14:00-15:30: Knut Roald, dosent ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Barnehagen som lærende organisasjon - hva er lederutfordringene?

Om foredragene:

Mette Vaagan Slåtten: Styreres pedagogiske ledelse.

I følge SINTEF sin kunnskapsoversikt om ledelse i barnehage og skole (2014) blir pedagogisk ledelse antatt å være viktigere jo mer profesjonalisert og kvalitetsfokusert sektoren blir. Videre sier rapporten at det finnes lite forskning på ledelse i barnehage. Første del av foredraget vil vise til funn fra rapporten som omhandler ledelse i barnehagen. Styrer har ansvar for at de pedagogiske lederne bruker fagspråket i arbeidet. Det krever at styrer utfører en tydelig og tilstedeværende ledelse. Andre del av foredraget omhandler funn fra en undersøkelse som tar opp dette. 

Kjetil Børhaug: Ulike eigarar – ulike barnehageleiarar?

Barnehagesektoren er kjenneteikna av at ein del av både dei kommunale og ikkje-kommunale eigarane byggjer opp styringskapasitet og -kompetanse som rammar inn og støttar drifta i dei barnehagane dei eig. Vi veit at dette omfattar mange ulike saksfelt og tema. Det ser ut til at den organisatoriske forma slik eigarinvolvering i einskildbarnehagar tar varierer. Hierarkisk standardisering, nettverksprosessar og rammestyring vert kombinert på ulike måtar av ulike eigarar. Det medfører at rolle som øvste faglege leiar av barnehagen vert restrukturert og at det skjer på ulike måtar. Foredraget vil fokusera på denne formvariasjonen og kva implikasjonar den kan ha for leiing i den einskilde barnehage.

Elin Ødegård: Alle må med - Samhandling som strategi for ledelse i barnehagesektoren.

Barnehagen er forankret i en horisontal, lagorientert og relasjonell tradisjon, for å mestre de komplekse ledelsesoppgavene må ledelsesstrategiene tilpasses den lokale konteksten. I presentasjonen vil jeg synliggjøre resultater fra et forskningsprosjekt der styrere og pedagogiske ledere ledet sine medarbeidere ved bruk av veiledning i formelle og uformelle situasjoner. Empiri fra veiledningsmøter og intervjuer ses i lys av eksisterende forskning på ledelse i barnehagesektoren og begrepene legitimitet, lojalitet og engasjement løftes fram som sentrale elementer for samhandlingsledelse.

Lars Svedberg: Pedagogiskt ledarskap – låsning eller lösning?

Vad är speciellt med just pedagogiskt ledarskap, till skillnad från ”bra ledarskap” i största allmänhet – ett ledarskap som kan vara giltigt i vilken organisation som helst? Det är i vardagens händelsekarusell, där de tidlösa pedagogiska frågorna gör sig påminda, som lärandet ska designas mellan lovvärda ideal och krass realitet. Det är precis här som särarten i det pedagogiska ledarskapet blir till, i en verksamhet där lärande är både mål och medel och framför allt något annat än att bara fylla barnens minne.

Knut Roald: Barnehagen som lærende organisasjon - Hva er lederutfordringene? 

Ledere i barnehagene har ansvar både for forvaltningsledelse og utviklingsledelse. Disse to ledelsesperspektivene bygger på ulike rasjonaliteter - begge like viktige! Forvaltningslogikken er knyttet til innsikt i juridiske og økonomiske tankeganger, men utviklingslogikken er knyttet til innsikt i hvordan voksne lærer og videreutvikler kunnskap innenfor en organisatorisk ramme. Foredraget vil belyse disse ulike tilnærmingsmåtene, med hovedvekt på ledelse av kollegiale læringsprosesser. 

Arrangør

Styrerutdanningen ved Konsortiet Ledelse øst (LØST): Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Hedmark, Karlstads Universitet og Stiftelsen Imtec.

Logo for Styrerutdanningen ved konsortiet Ledelse øst