HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Linda Stigen disputerer

Linda Stigen disputerer for graden ph.d. i helsevitenskap over avhandlingen "A multifaceted practice? An investigation of methods used by occupational therapists in municipal services when assessing persons with cognitive impairments".

Linda Stigen er ansatt ved NTNU Gjøvik og tatt opp på ph.d.-programmet i helsevitenskap.

Sted: Athene 1, Pilestredet 46 Dato og tid: onsdag 19. desember 2018 kl. 10.00 - 17.00

Prøveforelesning for graden ph.d. i helsevitenskap

  • Tid : 10.00.
  • Sted : Pilestredet 46, Athene 1.
  • Tema : "A reflection on utilising an interpretive versus a descriptive approach for the analysis of qualitative data: Epistemological aspects and the pros and cons of different approaches."

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas

  • Tid : 12.15.
  • Sted : Pilestredet 46, Athene 1.

OBS : Tilhørere bes om å møte i god tid før disputasen starter.

Ordinære opponenter

Førsteopponent: Professor Hans Jonsson, Syddansk Universitetet/Karolinska Institutet, Sverige.

Andreopponent: Senior Lecturer Alison Laver-Fawcett. School of Health Sciences, York St John University, UK.

Leder av komiteen: Førsteamanuensis Hanne Tuntland, OsloMet – storbyuniversitetet.

Disputasleder:

Dekan Gro Jamtvedt.

Veiledere

Hovedveileder: Førsteamanuensis Evastina Bjørk, NTNU.

Medveiledere: Førsteamanuensis Anne Lund, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Sammendrag

Norge står foran demografiske endringer som påvirker de kommunale helsetjenestene og gjennom Samhandlingsreformen har kommunene fått nye oppgaver som tidlig vurdering av behov for helsetjenester og oppfølgingstjenester nærmere der folk bor. Det er antydet at antall ergoterapeuter som jobber i kommunehelsetjenesten bør tredobles for å møte fremtidens helseutfordringer. Til tross for omfanget og betydningen av norske kommuneergoterapeuter er dette et område som er lite utforsket.

Målet med denne avhandlingen var å undersøke bruk av metoder for kartlegging av mennesker med kognitiv svikt blant norske kommuneergoterapeuter.

Avhandlingen er bygd opp rundt tre studier og deltakerne var ergoterapeuter som jobber i norske kommuner. Studie I benyttet en kvantitativ tilnærming, med en nettbasert undersøkelse som fokuserte på hvilke metoder og standardiserte kartleggingsredskap 497 ergoterapeuter brukte, i tillegg til begrunnelsene for deres valg. Studie II undersøkte 14 ergoterapeuters erfaringer med å kartlegge mennesker med kognitiv svikt og studie III undersøkte 19 ergoterapeuters erfaringer gjennom fokusgruppe intervjuer.

Resultatene indikerte at de mest brukte metodene for kartlegging var uformelle intervjuer, observasjoner og standardiserte kartleggingsredskaper.

Å gjennomføre kartlegging i kommunehelsetjenesten ble beskrevet som en kompleks oppgave. Som ergoterapeut innenfor kommunehelsetjenesten, møter deltakerne mange forventninger til ergoterapitjenesten, som kanskje ikke samsvarer med deres eget oppfattelse av hva som er ergoterapeuters ansvar. På grunn av de fremtidige utfordringene som kommunehelsetjenesten står overfor, uttrykte deltakerne et behov og et ønske om å utvikle sin kompetanse i å gjennomføre kartlegging.

Resultatene i denne avhandlingen henstiller ergoterapeuter til å reflektere over og skape bevissthet rundt sine valg når de gjennomfører kartlegging, i tillegg til hvilke verdier og holdninger som påvirker deres praksis. De jobber daglig under flere konflikter. De må ta valg som påvirkes av ikke bare det de ser som gunstig for menneskene de jobber med, men også hva som er mulig i deres praksis. Denne avhandlingen antyder at kommuneergoterapeuter må implementere mer bruk av standardiserte aktivitetsbaserte redskaper for å jobbe i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Nøkkelord: ergoterapi, kommunehelsetjeneste, kognisjon, kartlegging, observasjon, konflikt