HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Torhild Erika Lillemark Høydalsvik disputerer

Ph.d.-kandidat og høgskulelektor ved Høgskulen i Volda, Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, disputerer fra doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Sted: Athene 1, Pilestredet 46 Dato og tid: fredag 14. september 2018 kl. 10.00 - 15.00

Ph.D.-kandidat/Høgskulelektor ved Høgskulen i Volda Torhild Erika Lillemark Høydalsvik har foretatt en multimetodisk studie av nye praksiser i en endret barnehagelærerutdanning.

Avhandlingens tittel

Norsk : Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærarutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar.

English : Implementation of and Adaptions to a changed Early Childhood Teacher Education: A Multi Methods Study of New Practices.

Prøveforelesning

Fredag 14. september 2018, kl. 10:00.

Tema for prøveforelesning: "Mot en ny forståelse av profesjonsbegrepet i barnehagesektoren? Norske reformer i lys av internasjonal forskning og utviklingstrekk"

Disputas

Fredag 14. september kl.12.00

Opponenter

1. opponent: Professor Emeritus Sven-Erik Hansén, Faculty of Education and welfare Åbo Akademi University.

2. opponent: Professor Bjørn Stensaker, IPED, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomiteen ledes av professor Margareth Sandvik, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet - storbyuniversitetet.

Veiledere

Hovedveileder : Lars Petter Gulbrandsen, Forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet – storbyuniversitetet.

Medveileder : Liv Gjems, professor, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Sammendrag

Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærarutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar.

Denne artikkelbaserte avhandlinga utforskar spørsmålet Korleis tilpassar lærarutdannarane seg nye studentgrupper og kva kjenneteiknar rollene i dei nye fleirfaglege kunnskapsområda? Avhandlinga er forankra i ein kontekst der ytre initierte endringar har gått føre seg. Departementet har initiert både ein rekrutteringsstrategi og ein ny nasjonal rammeplan. Endringane vert studerte gjennom pedagogikk, profesjonsteori, implementeringsteori. Det vert undersøkt korleis studentgrunnlaget er endra og korleis lærarutdannarane implementerer og gjer tilpassingar i sin praksis. Forskingsstudien har eit multimetodisk design. Data er samla inn gjennom fire sekvensar i åra 2012-2016. Datamaterialet består av registerdata, spørjeundersøking, læreplananalyse og case study.

Avhandlinga inneheld dei tre dimensjonane

  1. studentrekruttering
  2. omsetjing og tilpassing
  3. tverrfaglegheit

Artikkel 1 spør på kva måte nye kvalifiseringsvegar i barnehagelærarutdanninga har endra studentgruppene. Resultata frå registerdata og ei spørjeundersøking mot studentar i arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning syner at studentgruppa har endra seg radikalt frå 2007 til i dag. Det gjeld utdanningsvegane, studentgruppa sin alderssamansetjing og prosent av studentane som arbeider i barnehage gjennom studieløpet. Studentane sin sosio-økonomiske bakgrunn har ikkje endra seg.

Artikkel 2 spør på kva måte lærarutdannarane, studentane og programleiarane omset reformideane i rolla som fagplanutviklar i fleirfaglege, teambaserte program. Resultata frå case study syner at samarbeid ikkje er nok ein er læreplanutviklarar innanfor tverrfaglege modellar.

Artikkel 3 følgjer opp med å gå nærare lærarutdannarane. Resultata peikar på utfordringane det er å vere team medlem og meklar for å greie å skape programkoherens og profesjonsretta program. Resultata frå case-studien syner større grad av samspel, men dersom ein skal lukkast med bygginga av nye praksisar, trengs

1. ein sterk og tydeleg leiar
2. eigarskap til teamet
3. tid til nært samarbeid mellom medlemane i teamet og faste møtepunkt med studentane

Vidare erfarer lærarutdannarane kor viktige det er å ha

4. identitet som barnehagelærarutdannar
5. gjensidig ansvar for ein felles læreplan for kunnskapsområdet
6. at innhaldet i utdanninga er nær barnehagelærarprofesjonen

Ved hjelp av metaforen elv peikar avhandlinga på korleis ei roleg og lågmælt reform (Strategireforma 2007-2011) faktisk greidde å endre utdanninga før den meir ville og fossande rammeplanreforma entra barnehagelærarutdanninga hausten 2013.

Abstract

Implementation of and Adaptations to a Changed Early Childhood Teacher Education: A Multi Method Study of New Practices.

This article-based dissertation explores the question ‘How does teacher educators adapt to new student groups and recognize the roles in the new multidisciplinary areas of knowledge?’ The thesis is based on a context where external initiated changes have taken place. Both a national recruitment strategy and a new national framework plan have been introduced. Changes are studied through pedagogical theory, profession theory and implementation theory. The study has a multi method design and data collected through four sequences in the years 2012-2016. It consists of register data, questionnaire, curriculum analysis and case study.

The dissertation contains the three dimensions

  1. student recruitment
  2. translation and adaptation
  3. interdisciplinarity

Article 1 asks how new ways of qualifying in early childhood teacher education have changed student groups. Results from register data and a questionnaire against students in workplace-based teacher education indicate that the student group has changed radically from 2007 to 2012. It includes the educational pathways, the students' age, percentage of the students working in kindergarten through the course of study, but the students´ background do not change.

Article 2 asks how teacher educators and their co-operators translate reform ideas in the role as curriculum developers in multi-disciplinary, team-based programs. Results from case study indicate that collaboration is not enough when new curricula are to be developed within interdisciplinary models.

Article 3 follows up with the teacher educators who experienced challenges of being a team member and broker to manage creating coherent and professionally oriented programs. Results from the case study indicate a greater degree of interaction, but to construct new practices, the following is necessary

1. a strong and temporary leader
2. ownership of the team
3. time for close cooperation between members of the team and regular meeting point with the students

In addition, teacher educators experience the importance of having

4. identity as kindergarten teacher education
5. mutual responsibility for a common curriculum
6. that the content of the education is close to the kindergarten teacher profession

With the help of the metaphor, river, the dissertation points to how a calm and quiet reform (Recruitment strategy 2007-2011) actually managed to change the early childhood teacher education before the more wild and fast flowing reform of a new national guideline entered in autumn 2013.