HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Evaluering av tilsynsordningen i fosterhjem

Ordningen med tilsyn med barn i fosterhjem ble sist endret i 2013. Lovendringen trådte i kraft 1. februar 2014, og innebar at tilsynsplikten ble flyttet fra barneverntjenesten til kommunen. Målet med lovendringen var å styrke tilsynet med barn i fosterhjem gjennom et tydelig forankret kommunalt tilsynsansvar og legge til rette for et mer profesjonalisert tilsyn.

Tilsynsordningen skal nå evalueres. Menon Economics i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – Storbyuniversitetet har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen, som vil danne grunnlag for en anbefaling, som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) skal sende til Barne- og likestillingsdepartementet i september 2018. Hovedproblemstillingen handler om hvorvidt dagens tilsynsordning fungerer og om kommunene oppnår formålet med tilsynet. Evalueringen vil også se på hvordan tilsynsordningen er organisert i kommunene. Til sist vil evalueringen inneholde en vurdering av om Bufdirs to pedagogiske virkemidler på tilsynsområdet brukes og fungerer for tilsynspersonene og kommunene, og i hvor stor grad kommunene er fornøyd med disse: veileder for tilsyn og opplæringsmateriale for tilsynspersoner. Evalueringen vil skje gjennom case-studier, survey og utfyllende intervjuer.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeid, ledelse og mestring

Samarbeidspartnere

    Menon Economics

Prosjektperiode

Start: 24.04.2018

Slutt: 01.08.2018

Finansiering

    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Prosjektnummer

    200883