HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Stedsanalyse Grønland

Bydel Gamle Oslo ønsker seg bred kunnskap om befolkning og nærmiljø som et grunnlag for områdeløft Grønland/Vaterland.

Oppdraget går ut på å gjennomføre «en grundig kombinert analyse» bestående av tre hoveddeler:
1) aktøranalyse
2) analyse av fysiske nærmiljøkvaliteter
3) analyse av sosiokulturelle forhold

Bydelen trenger ny kunnskap om befolkningens kjennetegn, hvilke utfordringer de står overfor og deres bruk av nærområdene med særlig vekt på møteplasser og mulig mangel på slike. Videre er det behov for en kartlegging av relevante aktører utover beboerne, som omfatter blant andre private/kommersielle, ideelle/frivillige, kommunale/statlige, borettslag/sameier og religiøse aktører. Med bakgrunn i dette ønsker man en grundigere analyse av områdets utfordringer, både for beboere og besøkende, og mulige interessekonflikter mellom ulike grupper.Hva er de viktigste utfordringene i området, og hvilke muligheter har Grønland, gitt disse utfordringene og områdets sentrumskarakter? Samlet sett ønsker man vurderinger fra befolkningen og fra faglig hold av hva som er Grønlands styrker, svakheter og muligheter, både fysisk og sosialt. 

I tråd med utlysningen legger vi vekt på analyser som får frem beboernes ønsker og behov gjennom tett kontakt med befolkningen og observasjoner av dagligliv på Grønland. For å svare på oppdragsgivers behov, så vil forskergruppen samarbeide tett med ikke-akademikere (herunder beboere, lokale aktører og programkontoret), både under datainnsamlingen og i formidlingen av resultater.

Publikasjoner og forskningsresultater

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA

Prosjektperiode

Start: 20.03.2017

Slutt: 01.09.2017

Finansiering

    • Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

Prosjektnummer

    5314