HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidstidsordninger

Vist ved data og analyser fra Arbeidsforskningsinstituttet og Arbeidskraftundersøkelsen

Forfatter(e): Andre FoU-resultater 2018:03

Last ned gratis

Dette notatet er utarbeidet på oppdrag for Parat.  Parat ønsket en oversikt over arbeidstidsordninger i norsk arbeidsliv ut fra foreliggende data. Premisset for oppdraget var at det skulle lages et kortfattet notat våren 2018 med utgangspunkt i Arbeidslivsbarometeret supplert med statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). AFI har utarbeidet Arbeidslivsbarometeret (AB) for YS siden 2009, noe som gir et rikt materiale for beskrivelse av arbeidstider i norsk arbeidsliv.

Notatet presenterer beskrivende (deskriptiv) statistikk over utbredelsen og utviklingen for en rekke former for arbeidstidsordninger, slik som ordinær arbeidstid, deltid og overtid.  I tillegg har vi foretatt nye analyser for å undersøke sammenhengen mellom arbeidstidsordninger med type arbeidstakere og deres opplevelser av arbeidslivet.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

 • Antall timer jobbet er stabilt. Arbeidstakerne oppgir at de jobber omtrent like mange timer i dag som i 2010. Dette gjelder både heltids- og deltidsarbeidende.
 • De fleste jobber omtrent 40 timer i uka, sjelden natt, rapporterer å ha god helse og god trivsel.
 • Arbeidstakere innen transport oppgir at de jobber flest timer.
 • Heltidsarbeidende menn oppgir at de jobber 2,5 timer mer (i snitt) enn heltidsarbeidende kvinner.
 • Deltid er mye vanligere blant kvinner enn menn uavhengig av alder, inntekt, utdanning og bransje.
 • Å jobbe deltid ser ut til å være en god ordning for dem som ønsker mer fritid. De ordner seg en slags sekstimersdag. Hvor mye (deltid) du jobber varierer mye med årsaken til deltidsarbeid.
 • De som jobber deltid grunnet i helseutfordringer jobber færre antall timer enn de som selv har valgt deltid.
 • To av tre arbeidstakere jobber ordinær dagtid (normalarbeidsdag).
 • Normalarbeidsdagen er ganske ulik avhengig av hvilken bransje du jobber i.
 • Andelen som ikke registrerer overtid øker.
 • Fagforeningsmedlemmer har mindre uregistrert arbeidstid enn uorganiserte, alt annet likt.
 • Nattarbeid er mest utbredt i transport og i spesialisthelsetjenesten.
 • De som jobber mye på natten vurderer sin helse som dårligere og trives litt mindre på jobben.
 • Helge- og kveldsarbeid forekommer relativt ofte, men særlig helgearbeid oppleves ikke så belastende.
 • Service-arbeiderne jobber ofte på lørdager, men sjelden på søndager.
 • Kvinner – de jobber mindre, oftere deltid, sjeldnere helg, svært sjelden søndager.
Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

40

Publikasjonstype:

Annet FoU-resultat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet