HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Effektiviseringsnettverk for bedre integrering av nyankomne flyktninger

NIBR har fått bevilget støtte fra NAV Farve til å gjennomføre et forskningsprosjekt som skal se nærmere på flyktningenes opplevelser av å delta i introduksjonsprogram og analysere hvordan systematisk samarbeid mellom kommuner i effektiviseringsnettverk kan bidra til læring og bedre organisering og resultater i introduksjonsprogram. Prosjektet har oppstart sommeren 2016 og avsluttes høsten 2017.

Den overordnede problemstillingen i det foreslåtte prosjektet er:

  • Hvordan opplever flyktningene kvaliteten og innholdet i introduksjonsprogrammet som kommunen tilbyr?
  • Hva er de gode grepene for brukermedvirkning og arbeidsmarkedsintegrering i kommuner med ulik organisering av introduksjonsprogram?
  • Hvordan lykkes kommuner som deltar i effektiviseringsnettverk med å integrere flyktninger i arbeidsmarkedet eller videre utdanning sammenlignet med lignende kommuner som ikke deltar i nettverk?

Analysen vil bygge på unike data fra kommuner som deltar i KS effektiviseringsnettverk. Effektiviseringsnettverk er en velprøvd metodikk og arena som KS tilbyr kommuner på ulike tjenesteområder. Gjennom deltakelsen skal kommunene tilegne seg, analysere og nyttiggjøre seg av relevant styringsinformasjon.

I kommunene som deltar i effektiviseringsnettverkene utarbeides det egne tjenesteanalyser. Disse analysene gir verdifull kunnskap om brukernes erfaringer (egne brukerundersøkelser) og beskrivelser av kommunens tjenester. Nettverkstilbudet gir kommunene en arena og verdifull komparativ kunnskap om hva som kjennetegner et godt introduksjonsprogram og hvordan ulike måter å organisere introduksjonsprogrammet på har betydning for resultatoppnåelse. Siden kommunene også gjennomfører brukerundersøkelser gir materialet en god anledning til å analysere brukernes erfaringer og tanker om å delta i introduksjonsprogram. Det antas at kommuner som deltar vil få bedre styring av introduksjonsprogrammet, en klarere oppgavefordeling og et grunnlag for bedre samarbeid mellom NAV, voksenopplæring og flyktningetjenesten.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.04.2016

Slutt: 31.12.2017

Finansiering

    • NAV FARVE

Verdi

  • 700 000

Prosjektnummer

    3560