HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvordan eldre kan medvirke i eget nærmiljø for bedre livskvalitet og trivsel

Prosjektet skal gi ny kunnskap om verktøy for medvirkning som tar i bruk de ressurser eldre representerer, og som bedre identifiserer og kartlegger deres behov og ønsker. Ikke minst vil det være verdifullt å få eldres perspektiv bedre fram som et grunnlag for utvikling av tjenester, nærmiljø og lokalsamfunn. Prosjektet skal altså både gi et nytt kunnskapsgrunnlag for utforming av et mer aldersvennlig samfunn og nærmiljø, og det skal være et innovativt prosjekt der nye verktøy og metoder for medvirkning skal undersøkes og testes ut.

Prosjektet gjennomføres av forskningsinstituttene NIBR og AFI ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Helsedirektoratet. Direktoratet har fått i oppdrag å operasjonalisere og konkretisere regjeringens strategi for et mer aldersvennlig samfunn, blant annet ved å legge til rette for at eldre kan bidra med sine ressurser i lokalmiljøene. Gjennom bredere involvering og medvirkning fra eldre vil kommunene få et bedre kunnskapsgrunnlag for planlegging og utvikling som imøtekommer den økende gruppen funksjonsfriske eldre, og som dekker behov og ønsker knyttet til livskvalitet når gradvis fysisk og sosial svekkelse inntreffer.

Samtidig vil en strategi som nyttiggjør seg eldres bidrag gjennom medvirkning ha en symbolfunksjon; det sender signaler om verdsetting og vil derved kunne bidra til at faktisk og opplevd aldersdiskriminering reduseres. I et folkehelseperspektiv er innbyggernes fysiske og mentale helse det sentrale: aktivitet, sosial omgang og deltakelse, engasjement, og det å få bruke sine ressurser styrker helse og sosial tilhørighet i lokalsamfunnet.

English version

Samarbeidspartnere

    • Arbeidsforskningsinstituttet

Prosjektperiode

Start: 15.11.2016

Slutt: 30.06.2017

Finansiering

    • Helsedirektoratet

Verdi

  • 486 000

Prosjektnummer

    3614