HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nordisk analyse av integrering av flyktninger etter endt introduksjonsprogram

Prosjektmidler fra Nordisk ministerråds Arbeidsmarkedsutvalg for å gjennomføre en komparativ analyse av integreringen av flyktninger etter endt introduksjonsprogram i de nordiske landene. Det overordnede målet med prosjektet er å frambringe ny kunnskap som kan bidra til høyere sysselsetting blant innvandrere. Mer konkret ønsker vi i prosjektet å måle overgang til arbeid og utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet året at de er ferdig med introduksjonsprogrammet.

Prosjektet analyserer og sammenligner integreringsinnsatsen ovenfor nyankomne flyktninger og familiegjenforente til flyktninger i Norge, Sverige og Danmark. Mer spesifikt vil forskerne analysere hvordan nasjonale myndigheter og kommunene lykkes med å integrere ulike grupper av flyktninger i arbeid og videre kvalifisering. Prosjektet ønsker videre å identifisere faktorer som fremmer integrering av grupper av innvandrere som tradisjonelt har hatt lav tilknytning til arbeidsmarkedet. Eksempel på slike grupper er flyktningkvinner, flyktninger med lite utdanning og flyktninger med bakgrunn fra utvalgte land sånn som f.eks. fra Syria, Somalia Afghanistan, Irak og Eritrea. Disse landgruppene utgjør relativt store andel av alle flyktningene som har kommet de senere år, samtidig vet vi fra tidligere forskning at resultatene dem imellom skiller seg ganske vesentlig.

Analysene vil ta hensyn til at migrasjonsstrømmen til de ulike landene er ulik både i størrelse og sammensetning. Deltakerne i introduksjonsprogrammet i de ulike landene må derfor forventes å ha noe ulikt utgangspunkt og forutsetninger for å lykkes med å komme i arbeid. Det er nasjonale, men også regionale, forskjeller i arbeidsmarkedet i de tre skandinaviske landene. En analysen av integreringsresultater må derfor ta hensyn til at etterspørselen etter arbeidskraft er forskjellig.

Prosjektet er et samarbeid med UiO, KORA (Danmark) og SOFI (Sverige), og ledes fra NIBR. Prosjektet har en totalramme på 2 042 927 NOK.

English version

Prosjektdeltakere

 • Kristian Tronstad (leder)
 • Pernilla Andersson Joona
 • Jacob Nielsen Arendt
 • Vilde Hernes

Samarbeidspartnere

  • UiO
  • KORA (Danmark)
  • SOFI (Sverige)

Prosjektperiode

Start: 05.03.2017

Slutt: 01.03.2019

Finansiering

  • Nordisk ministerråd

Verdi

 • 853 940 (NIBR)

Prosjektnummer

  3650 (NIBR)