HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner

Delrapport 1: Prosjektenes egenskaper og utvikling i en tidlig fase

Forfatter(e): NIBR-notat 2016:106

Last ned gratis

Utviklingsprogrammet for byregioner ble startet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 2014. Formålet er å styrke byregioners langsiktige vekstkraft i ulike deler av landet og å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland. I rapporten belyses noen viktige egenskaper ved utviklingsprosjektene i overgangen mellom fase 1 og fase 2 av programmet. Dette gjelder egenskaper ved prosjektenes innretning, organisering og framdrift, og hva slags kunnskapsgrunnlag og andre faktorer som påvirket prosjektenes fokus og innretning. 

Det er 37 byregioner og til sammen 220 kommuner som deltar i fase 2 av programmet. Det gjennomføres utviklingsprosjekter i 30 små- og mellomstore byregioner, 5 bygdesenterregioner og 2 delregioner av storbyregioner. Programmet engasjerer dermed en stor andel av landets små- og mellomstore byregioner. Deltakerregionene varierer mye med hensyn til geografisk kontekst, sentralitet, indre strukturer og utviklingstrekk. Dette gjenspeiles også i en heterogen prosjektporteføljen med hensyn til hva prosjektene beskriver som byregionens viktigste utfordringer, forutsetninger og muligheter for økonomisk vekst i form av sysselsetting/arbeidsplasser og/eller verdiskaping.

På et overordnet nivå varierer prosjektenes beskrivelser av utfordringer og innsatsfelt en del med byregionens sentralitet, størrelse og indre strukturer. Et gjennomgående fokus i de fleste prosjektene er imidlertid rettet mot mål og innsatser for å styrke grunnlaget for næringsutvikling og jobbskaping i regionene gjennom ulike typer strategier og tiltak.

Sluttrapporten fra evalueringen er planlagt publisert i 2018.

Utgivelsesår:

2016

Antall sider:

75

ISBN:

978-82-8309-162-5

ISSN:

0801-1702

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo, By- og regionforskningsinstituttet NIBR,