HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Voldsprogrammet ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus strekker seg over fem år (2014-2019) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet med 25 millioner kroner.

Programmet skal forske på vold i nære relasjoner og er delt inn i tre områder:

 1. Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse
 2. Kulturelle forståelser og underliggende årsaker
 3. Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi

Besøk nettsiden til Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse

Hvert av programområdene spenner over flere forskningsprosjekt. Det første omfatter to prosjekt: Utviklingstrekk og identifisering av sårbare grupper og Polyviktimisering, resiliens og mental helse.

I det første prosjektet vil vi undersøke omfang av vold og overgrepserfaringer blant unge og se på utviklingstrekk i forhold til voldens omfang og uttrykksformer. I det andre prosjektet studerer vi tilstander som mulige effekter av vold og overgrep og hva som kan ha betydning for hvilke reaksjoner slike erfaringer kan føre til.

Kulturelle forståelser og underliggende årsaker

Dette programområdet er ramme for prosjektene Seksuell vold i nære relasjoner, defineringsprosesser og kulturelle logikker, og Vold i majoritets- og minoritetsfamilier likheter og forskjeller.

I prosjektet om seksuell vold vil vi blant annet se nærmere på hvordan og hvor de som er utsatte, setter grenser for hva som gjelder som ulike former for seksuell vold. Vi vil se på hvordan kvinnelige og mannlige ofre, i ulike livsfaser og i forskjellige sosiokulturelle miljøer setter disse grensene. I prosjektet om vold i majoritets- og minoritetsfamilier studerer vi bl.a. hva som er forskjellig og likt når vold utøves i etnisk norske familier og i minoritetsfamilier.

Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi

Programområde nummer tre omfatter fem forskningsprosjekt: Kvalitet og samarbeid i hjelpetjenestene, Følgeevaluering av Karin-modellen, Siling av familievoldssaker i rettsapparatet, Offerstøttende og -beskyttende tiltak i rettsprosessen, og De frivillige organisasjoners roller under nye betingelser.

Alle prosjekter innenfor dette programområdet fokuserer på ulike aspekter ved hvordan utsatte for vold og overgrep opplever noen av de systemer og hjelpetjenester de møter.

Formidling fra programmet

NOVA vil legge stor vekt på formidling av kunnskap som denne forskningen om vold i nære relasjoner gir. Dette vil til dels skje gjennom publisering i internasjonale forskningstidsskrift, gjennom rapporter og fagbøker og via vår egen nettside og sosiale medier. Vi vil videre arrangere fagseminarer for ulike målgrupper, samt formidle våre forskningsresultater gjennom etablerte opplegg som «Morgenkaffe på NOVA».

Les mer på nettsiden til Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Konferansen Hva gjør vi med volden?

NOVA og NKVTS arrangerte konferansen Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og og tiltak 29. november 2017. Under kan du se hele konferansen i opptak.

Se nettsiden til prosjektet for en oversikt over underprosjekter og publikasjoner.

Publikasjoner og forskningsresultater

English version

Forskningsgruppe

Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern

Samarbeidspartnere

  Institutt for samfunnsforskning (ISF)

  UiO - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

  HiOA - Institutt for sosialfag

Prosjektperiode

Start: 01.09.2014

Slutt: 31.08.2019

Prosjektnummer

  315002