HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ung i Oslo 2015

På oppdrag fra Oslo kommune gjennomførte NOVA ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med tre tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996, 2006 og 2012).

Mer enn 24.000 ungdommer deltok i spørreundersøkelsen Ung i Oslo i januar til mars 2015. Undersøkelsen omfatter alle trinn på ungdomsskolen og i videregående, og dekker samtlige offentlige skoler og de fleste private. Svarprosenten i undersøkelsen er 86 prosent på ungdomstrinnet og 72 prosent på videregående.

Om funnene:

Store sosiale forskjeller blant unge i Oslo

Ungdom fra ressurssvake familier har dårligere psykisk helse enn andre. De har også lavere utdanningsambisjoner, trener mindre, deltar sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter og blir oftere mobbet.

Les mer om funnene fra undersøkelsen.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres ved at elevene i løpet av skoletiden besvarer et elektronisk spørreskjema via Internett. Elevene velger selv om de vil delta eller ikke. Foreldre til barn under 18 år som ikke ønsker at barna deres skal være med, må gi beskjed til skolen. Undersøkelsen varer i en skoletime.

Forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Velferdsetaten og Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune.  

Ung i Oslo 2015 gjennomføres som en Ungdata-undersøkelse. Ungdata er et spørreskjemaopplegg som er laget for kommunene skal få ny kunnskap om de ungdommene som bor i kommunen. Tilsvarende undersøkelser gjennomføres ulike steder i landet. Dette gjør det mulig å sammenlikne oppvekstmiljøer i ulike kommuner.

Formålet med undersøkelsen

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår. Resultatene vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for byens skole- og ungdomspolitikk og ha stor betydning for det forebyggende arbeidet blant barn og unge.

Ungdommene blir bedt om å besvare en rekke spørsmål om ulike temaer. I hvilken grad er ungdom i Oslo fornøyd med livet når det kommer til venner, foreldre, fritid og skole? Deltar de i organiserte fritidsaktiviteter, og hva bruker de ellers fritiden til? Benytter de seg av de tilbudene kommunen legger opp til gjennom sitt arbeid, enten når det gjelder fritid eller helsefaglige muligheter? Hvor utbredt er bruken av alkohol og andre rusmidler? Hvilket omfang har kriminalitet, mobbing, og andre negative sider ved det å være ung? Hva kjennetegner vennskap og samhold blant de unge i Oslo? Undersøkelsen vil ha et ekstra fokus på temaene psykisk helse, cannabisbruk og ekstremisme.

Ung i Oslo 2015 bygger på tidligere ungdomsundersøkelser gjennomført i Oslo i 1996, 2006 og 2012. Flere av spørsmålene i årets undersøkelse gjør det mulig å se på endringer i ungdomsmiljøene i Oslo gjennom et tidsrom på 19 år. Dette gjør det mulig å undersøke hvordan ulike aspekter ved det å være tenåring har forandret seg, og om dette gjør livene lettere eller vanskeligere for ungdommene.

Resultatene fra undersøkelsen vil samles i en NOVA-rapport, som vil foreligge i løpet av 2015. Rapporten kan lastes ned gratis på sidene om NOVA. I rapporten vil besvarelsene oppsummeres og analyseres, og resultatene settes i sammenheng med annen forskning på feltet. 

Spørreskjemaet

Spørreskjemaet dekker følgende hovedområder:

 • Trivsel på skolen og skolearbeid.
 • Sosiale medier og fritidsaktiviteter (organisert og uorganisert).
 • Bruk av rusmidler.
 • Vennskap.
 • Mobbing.
 • Kriminalitet og vold.
 • Psykisk helse.
 • Familierelasjoner.
 • Trivsel i nærmiljø.
 • Bruk av kulturtilbud og kommunale tilbud.
 • Idrett og trening.
 • Politikk og samfunn.
 • Demografiske opplysninger (kjønn, klassetrinn, foreldres fødeland og bydelstilhørighet i Oslo).

Foreldre som ønsker det kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte NOVA (se under). 

Personvernhensyn og etikk

ungdomsskolen gjennomføres undersøkelsen som en anonym undersøkelse. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt. Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet sitt skal delta må si fra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det fordelaktig at så mange som mulig deltar.

Tidlig i januar 2015 vil skolene sende ut et informasjonsbrev om undersøkelsen til de foresatte. Noen skoler vil også informere om undersøkelsen på sine hjemmesider.

videregående vil det stilles en del ekstra spørsmål, blant annet om bosted, landbakgrunn og foreldrenes yrke. Alle opplysninger som samles inn håndteres på en fortrolig måte. Ingen besvarelser er direkte identifiserbare, og alle svar vil holdes hemmelig. Kun forskerne på prosjektet har tilgang til besvarelsene og de har taushetsplikt. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres. Opplysningene vil bli gjort anonyme senest 31.12.2017.

Før undersøkelsen gjennomføres vil alle få informasjon om at det er den enkelte elev som selv bestemmer om han eller hun ønsker å delta. Elevene som deltar står fritt til å hoppe over spørsmål de ikke ønsker å besvare. Det vil også bli informert om at elevene til enhver tid kan trekke seg, uten at de trenger å oppgi noen begrunnelse og uten at det får noen konsekvenser for elevene.

For de fleste vil spørsmålene i undersøkelsen være uproblematiske å besvare. Noen kan synes at spørsmålene om mobbing, rus eller psykisk helse kan være vanskeligere å besvare. Det er viktig å vite at det er fullt mulig å hoppe over enkeltspørsmål. Om noen ønsker å snakke om undersøkelsen etterpå, kan de ta kontakt med helsesøster på skolen eller Røde Kors-telefonen for barn og ungdom (800 333 21). NOVA og Utdanningsetaten har bedt skolene om å informere skolehelsetjenesten om at undersøkelsen gjennomføres og at skolehelsetjenesten er beredt om det skulle komme henvendelser fra elevene. Denne informasjonen vil elevene også få i forkant av undersøkelsen.

Når undersøkelsen skal besvares, vil elevene få utdelt et tilfeldig brukernavn, som de benytter for å logge seg inn i selve undersøkelsen. Det er ingen koplinger mellom brukernavn og verken person eller skole på ungdomsskolen. På videregående vil det ikke være koplinger mellom brukernavn og person, men kobling mellom brukernavn og skoletilhørighet. Brukernavnet blir brukt for å sikre at bare de som får lov til å være med på undersøkelsen kan delta, og for å sikre at ikke noen svarer flere ganger.

NOVA er ansvarlig for undersøkelsen og bruker Rambøll som ekstern leverandør til å samle inn og oppbevare dataene for analyse. De ferdige besvarelsene vil bli lagt inn i en database som den eksterne leverandøren administrerer. Data vil ikke bli utlevert til andre uten godkjenning fra NOVA. Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til dataene i sin helhet. Resultater blir offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan ungdom som helhet eller ulike undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder ved NOVA er Patrick Lie Andersen. Han vil arbeide med koordineringen av undersøkelsen, med datainnsamling og utarbeidelse av rapporten som NOVA lager basert på det innsamlede datamaterialet.

Styringsgruppen for undersøkelsen arbeider med utviklingen av spørreskjemaet og den praktiske gjennomføringen. I tillegg til Andersen består gruppen av følgende:

 • Yvonne Larsen - Spesialkonsulent, Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune – telefon 90 81 43 34.
 • Kjersti Varang - spesialrådgiver, seksjon for oppvekst - Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Oslo kommune – telefon 23 46 11 53.
 • Line Andreassen - SaLTo-koordinator, Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Utdanningsetaten, Oslo kommune – telefon 23 46 72 07.
 • Anders Bakken – Forskningsleder, Seksjon for ungdomsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus – telefon 46 50 20 76.

Publikasjoner og forskningsresultater

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Seksjon for ungdomsforskning, NOVA

Prosjektperiode

Start: 01.06.2014

Slutt: 30.06.2016

Finansiering

  Oslo kommune

Prosjektnummer

  914024