HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Oslo Krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel

Forfatter(e): NOVA Notat 4/17

Last ned gratis

Notatet presenterer erfaringene fra et prosjekt Oslo Krisesenter – i samarbeid med Bredtveit fengsel – har drevet for kvinner i fengsel som er utsatt for vold i nære relasjoner. Prosjektet startet i 2004, og det har hatt som formål å gi de innsatte en mulighet til å bearbeide sine voldserfaringer, og å gi kvinnene hjelp til hvordan de kan beskytte seg mot vold etter løslatelse. Prosjektet har også omfattet kompetansehevende tiltak for de ansatte i fengselet.

Notatet diskuterer styrker og svakheter ved prosjektet, samt mulige fremtidige utforminger av prosjektet. Notatet viser at prosjektet har vært vellykket og forsvarlig, men heller ikke uten utfordringer. Det anbefales sterkt at prosjektet videreføres, men at det er behov for organisatoriske endringer. En sterkere forankring av prosjektet framheves som særlig viktig.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Siden 2004 har Oslo krisesenter – i samarbeid med Bredtveit fengsel – drevet et prosjekt for kvinner i fengsel som er utsatt for vold i nære relasjoner. Prosjektet har hatt som mål å gi de innsatte kvinnene en mulighet til å bearbeide sine voldserfaringer. Det har også hatt som målsetting å forebygge vold gjen­nom å tematisere hvordan kvinnene kan beskytte seg mot vold i nære rela­sjoner, også etter soningsopphold.

Prosjektet har sin bakgrunn i at man har ønsket å gi voldsutsatte kvinner i fengsel samme type tilbud som kvinners ellers i samfunnet. Dette er også i tråd med det man i straffegjennomføringsterminologi betegner som normali­tetsprinsippet: Det er selve frihetsberøvelsen som er straffen, for øvrig har inn­satte samme rett til helse- og omsorgstjenester, undervisning m.v. som befolk­ningen for øvrig. Prosjektet har vært forankret i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Dette notatet representerer en skriftliggjøring av de erfaringene man har samlet seg i prosjektet så langt. Spørsmål som belyses er: Hva har vært styrkene ved prosjektet? Hva har vært utfordringene? Med dette som bak­grunn: Hvordan kan man tenke seg den framtidige utformingen av prosjektet? Hvilken tilknytning skal prosjektet ha? Skal man holde fast ved at prosjektet foregår innen rammen av et lukket fengsel, eller kan man også tenke seg at prosjektet knyttes til åpnere soningsformer?

Fengselsprosjektet har bestått i tilbud om kurs, samtalegrupper og indi­viduell oppfølging. Krisesenteransatte har kommet inn i fengselet og drevet tilbudene. Tilbudene har vært forankret i krisesenterets empowerment-til­nærming og prinsippet om «hjelp til selvhjelp». I tillegg har prosjektet hatt som formål å spre kunnskap om vold i nære relasjoner i kriminalomsorgen. Det har derfor også omfattet kompetansehevende tiltak for de ansatte i fengselet.

Fengselsprosjektet har vist seg som et vellykket, forsvarlig og ikke minst viktig prosjekt. Kvinnelige innsatte er en sårbar gruppe, og prosjektet doku­menterer at de møtes med en empowerment-tilnærming og ikke en «sykdoms­tilnærming» for at de skal kunne bearbeide voldserfaringer. For de innsatte har det også vært en viktig side ved prosjektet at de krisesenteransatte har kommet utenfra, og at prosjektet ikke har ikke vært en del av fengselets interne pro­grammer eller rehabiliteringstilbud.

Det å drive et empowerment-arbeid innen rammen av et tungt makt­system, dvs. et lukket fengsel, er imidlertid ikke uten utfordringer. Fengsels­prosjektet representerer et møte mellom to ulike sosiale organisasjoner, organi­sasjoner som har helt ulike formål og arbeidsmåter. Et lukket fengsel har først og fremst som formål å ivareta samfunnets sikkerhet og å motvirke krimi­nalitet. Krisesenteret er på sin side et lavterskel hjelpetiltak som har som mål­setting å styrke kvinnelig innsattes livssituasjon ved å gi dem muligheten til å bearbeide voldserfaringer. De senere årene har de to organisasjonene i økende grad møtt på samhandlingsproblemer, og det har resultert i varierende aktivitet i prosjektet.

Notatet anbefaler sterkt at ledelsen i Oslo Krisesenter og Bredtveit fengsel tar initiativ til en ny start for prosjektet, slik at det kan videreføres. Prosjektet representerer et unikt tilbud til en samfunnsmessig svært marginalisert gruppe innsatte. Tidligere studier har vist at også andre grupper sårbare voldsutsatte vanskelig nås gjennom de ordinære hjelpetjenestene. Kunnskapen dette prosjektet frambringer, kan bidra til en utvikling og styrking av hjelpetjenes­tene til også disse gruppene.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

63

ISBN:

978-82-7894-613-8

ISSN:

1890-6435

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo: NOVA

Bestilling

Pris:

NOK 90,-