meny
søk
English

Medvirkningskonferanser om nanoteknologi

Rapport om SIFO-forskning

En ansvarlig utvikling og bruk av nanoteknologi i Europa er avhengig av dialog med mange aktører.

Medvirkningskonferanser om nanoteknologi

Les rapport på www.nanodiode.eu:

D3.1 Report on third generation deliberative processes

Det europeiske forsningsprosjektet NanoDiode har som mål å etablere et nyskapende, koordinert program for formidling og dialog i hele Europa – for å støtte en effektiv forvaltning av nanoteknologien.

Aktiviteter for engasjement

Prosjektet ble etablert i 2013, og er finansiert gjennom EUs sjuende rammeprogram. NanoDiode omfatter dynamiske aktiviteter for økt engasjement langs hele innovasjonsverdikjeden: Forskningspolitikk, forskning og utvikling ( FoU)  og samfunnets bruk av nanoteknologiske nyvinninger.

Samtaler om utvikling og bruk

SIFO har i Nano-Diode-prosjektet hatt ansvaret for den delen som har handlet om å prøve ut gjennomføring av medvirkningskonferanser – såkalte deliberasjoner – om utvikling og bruk av nanoteknologi. Sammen med partnere i prosjektet har SIFO vurdert flere prosjekter og initiativer med mål om å involvere forbrukere og aktører i det som kalles deliberative prosesser – eller medvirkningskonferanser – om bruk av nanoteknologi.

Skreddersydde temaer

SIFOs forslag til medvirkningskonferanser har vært prøvd ut i Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Østerrike og Norge. Siden det viste seg å være vanskelig å finne et tema som ville være relevant og interessant for alle landene, varierte bruksområdene for nanoteknolgi i de ulike landene. I Norge var temaet nanomedisin og forbedring av ulike egenskaper hos mennesker. I Tyskland dreide konferansene seg om bruk av nanoteknologi i hus og boliger. Bruk av sensorteknologi i helse var temaet i Østerrike, mens de i Italia og Nederland så på bruk av nanoteknologi i mat. Frankrike tok for seg bruk av nye materialer i solceller.

Positive virkninger

Flere enn 100 aktører fra næringsliv, forskning og interesseorganisasjoner deltok i medvirkningskonferansene sammen med ulike og ulike beslutningstakere. SIFO konkluderer med at deltakerne generelt satte pris på denne formen for medvirkning. Deltakerne mente også at slike deliberasjoner kunne ha positive virkninger både på lang og kort sikt.

Nye perspektiver

Noe av utfordringen fra tidligere gjenommføring av deliberative prosesser, var at slike samtaler i liten grad ga ny innsikt omkring hva deltakerne tenkte om nanoteknologi. I dette prosjektet kom det imidlertid opp nye perspektiver og refleksjoner i flere av landene hvor medvirkningskonferansene ble prøvd ut. SIFO-forskerne som deltok i prosjektet, påpeker at det var et suksesskriterium at deltakerne selv var med på å styre hvordan prosessen skulle foregå. Det var også viktig at temaet som valgt, ble oppfattet som nytt og fengende.

SIFO Publisert: