HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Internt studietilsyn

Utdanningsutvalget har ansvaret for systematisk og jevnlig tilsyn av studieporteføljen for å sikre at studier ved HiOA tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Utdanningsutvalget ved HiOA skal føre tilsyn med studiene som er akkreditert av NOKUT og studiene HiOA har etablert på egen fullmakt (selvakkrediteringsrett). Utdanningsutvalget har hovedansvar for tilsynsvirksomheten, men rektor kan også be om tilsyn på eget initiativ. Tilsynet fra institusjonsnivå skal bidra til kvalitetsutvikling og kontroll av hele studieporteføljen, og fange opp og ta hånd om sviktende kvalitet. Målet for tilsynet er ikke å avdekke flest mulig avvik, men å kontrollere at høgskolen gjennomfører tiltak etter vedtatte kvalitetskrav og se på om det er behov for forbedringer/tiltak.  

I tilsynsarbeidet innhentes og sammenliknes informasjon basert på egenrapporteringer eller allerede publisert dokumentasjon om studiekvalitet på tvers av institusjonen. Rektor har delegert til prorektor for utdanning å beslutte oppfølging av gjennomført tilsyn, formulere anbefalinger og tiltak og forberede styresaker ved behov. Tilsynsvirksomheten skal rapporteres i den årlige kvalitetsrapporten til høgskolestyret. Rektor og internrevisor kan be om etterprøving av utført tilsyn, anbefalinger og beslutninger. 

Plan for internt tilsyn av studier

Utdanningsutvalget har fastsatt følgende plan for internt tilsyn av studier 2017-2018:

  • Oppfølging av studier tre år etter etablering på egen fullmakt

Hensikten er å samle informasjon om hvordan studier som HiOA har etablert selv har utviklet seg, og etterse hvorvidt det er samsvar mellom etableringssøknadens intensjoner og gjeldende krav til utdanningskvalitet/akkreditering tre år etter.

Følgende studier skal gjennomgås høsten 2017:

  • Bachelorstudium i prehospitalt arbeid (2013), Fak. HF
  • Masterstudium i anestesisykepleie (2013), Fak. HF
  • Masterstudium i barnesykepleie (2013), Fak. HF
  • Masterstudium i intensivsykepleie (2013), Fak. HF
  • Bachelorstudium i Facility Management (2012), Fak. SAM
  • Masterstudium i sosialfag (2012), Fak. SAM

Gjennomgangen vil bli gjort etter modell for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (NOKUT) oppfølging av studier tre år etter akkreditering.

  • Oppfølging av eksterne evalueringer

Eksterne evalueringer av studier hvert sjette år igangsettes etter gjeldende retningslinjer. Utdanningsutvalget fastsetter planer for når studier skal evalueres.

Hver evaluering følges opp av fakultetet og legges til slutt fram for utdanningsutvalget på institusjonsnivå. Planen som er fastsatt fram til 2021 er omfattende, og det er rapportert om forsinkelser i arbeidet. Foreliggende rapporter skal gjennomgås samlet med tanke på kvalitetsutvikling av HiOAs studieportefølje.

  • Tematisk tilsyn av samarbeid med eksterne aktører

Kunnskapsdepartementet (KD) og NOKUT er opptatt av hvordan institusjoner som har samarbeid med eksterne aktører kvalitetssikrer disse studiene. Vår gjennomgang skal gi en oversikt over alle studier der HiOA samarbeider med eksterne aktører og vise hvordan dette samarbeidet er organisert. Utgangspunktet vil være det samme som NOKUTs tilsyn, men supplert med noen spørsmål om finansiering (bl.a. om egenbetaling i henhold til universitets- og høyskoleloven § 7-1), rekruttering og vurdering av studiet opp mot fakultetets og høgskolens strategiske planer. Tilsynet skal ikke omfatte fellesgradssamarbeid eller andre studier som er akkreditert av NOKUT. 

Publisert: Oppdatert: