HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Studieporteføljekartlegging

HiOAs studieportefølje kartlegges hvert år. Følgende dimensjoner overvåkes: Studienes samfunnsmessige etterspørsel og strategiske betydning, rekruttering, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft. Datakildene er mange. På denne siden finnes en oversikt over tidligere kartlegginger, framtidige kartlegginger, strategier og en oversikt over datagrunnlaget for kartleggingene. (siden er under oppbygging)

HiOA er en stor utdanningsinstitusjon med et bredt utdanningstilbud på alle nivåer innenfor høyere utdanning. Studietilbudet skal møte flere behov, bl.a. arbeidslivets behov for kompetanse framover og studentenes preferanser. Det skal i tillegg uttrykke høgskolens faglige profil og egenart.

HiOAs studieportefølje har blitt kartlagt de siste årene, og en modell for kartlegging har blitt utviklet, se punktet HiOAs analysemodell for utvikling og kartlegging av studieporteføljen. Studieportefølje styring innebærer at beslutninger om HiOAs studier bør fattes på grunnlag av kartlegging og hvilken strategi man har for utviklingen av studieporteføljen.

HiOAs analysemodell for utvikling og kartlegging av studieporteføljen:

Endret etter styremøtebehandling 10. februar 2015

HiOAs analysemodell for utvikling og kartlegging av studieporteføljen.

Samfunnsmessig etterspørsel / Strategisk betydning

 • Vurdere arbeidslivets og samfunnets behov for kandidater med kompetansen studiet gir, evt. særskilte hensyn
 • Vurdere regional og nasjonal arbeidsdeling

Rekruttering

 • Vurdere studentenes etterspørsel etter studiet

Faglig bærekraft

 • Vurdere studiepoengproduksjon
 • Vurdere forholdet mellom antall studenter per vitenskapelig tilsatt
 • Vurdere i hvilken grad studentene oppnår læringsutbyttet slik det er beskrevet i programplanene

Økonomisk bærekraft

 • Vurdere studiets økonomiske bærekraft dvs. inntekt i forhold til kostnad

En samlet vurdering av disse forholdene ligger til grunn for analysen.

Datagrunnlag for analysene

Samfunnsmessig etterspørsel/Strategisk betydning

HiOAs Strategi 2020 (s. 10)

SSBs framskrivinger

HiOAs kandidatundersøkelse

HiOAs arbeidsgiverundersøkelse

Rekruttering

Antall aktive studenter per finansierte studieplass pr studieår (Antallet studenter per finansierte studieplass er et uttrykk for oppfyllingsgraden: hvor stor andel av de finansierte studieplasser som er utnyttet på programnivå og på fakultetsnivå.)

Antall førstevalgssøkere (viser studiets attraktivitet blant søkerne til våre studier)

Faglig bærekraft

Studiepoengproduksjon pr studieår, tall hentet fra Database for høyere utdanning (DBH)

Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (faglige tilsatte), Tall hentet fra DBH

Vurdering av karakternivå og stryk ( karakterstatistikk hentet fra DBH), samt studenters tilfredshet med læringsutbytte på studiene ( HiOAs sisteårsundersøkelser, og Studiebarometeret)

Økonomisk bærekraft

Det er utarbeidet en kalkylemal for vurdering av studiets økonomiske bærekraft dvs. inntekt i forhold til kostnad. Malen oppdateres én gang i året, og siste versjon skal brukes.

Studieporteføljekartlegging 2015

Det igangsettes ny studieporteføljekartlegging 2015. Resultatene fra studieporteføljekartleggingen vil bli publisert i rapport for HiOAs studier medio mars 2016. Mer informasjon følger.

HiOAs Strategi for studieporteføljestyring

Styret ga i mars 2014 en arbeidsgruppe, bestående av fakultetenes prodekaner, senterleder for SVA, og studiedirektør, ledet av prodekan for studier følgende mandat: " Med utgangspunkt i tilgjengelige data fra kartleggingsarbeidet med studieporteføljen og nasjonale føringer for utdanningsfeltet bes arbeidsgruppen komme med vurderinger og forslag til faglige prioriteringer, dimensjonering og videreutvikling av studieporteføljen. Arbeidet skal bidra til å realisere HiOAs strategiske målsetting om å være internasjonalt ledende innen profesjonsutdanninger "

Arbeidsgruppens strategi for studieporteføljen ble vedtatt av styret 10. februar 2015:

HiOA skal:

 • Rendyrke sin strategiske profil og øke utdanningskapasiteten der behovet framover er størst, for barnehage og skole, helse- og sosialtjenester, økonomi, administrasjon og ledelse, og teknologifag.  (Jf. HiOAs «Satsingsforslag til Statsbudsjettet 2016».) Ansvar: Rektor.
 • Sørge for at alle utdanninger er bærekraftige økonomisk og faglig og holder høy kvalitet. Her må det gjøres strategiske vurderinger på fakultetsnivå. Prosessen må følge årshjulet og knyttes til de tall som framkommer i rapporter ved årets slutt, innmeldte tall i fakultetenes budsjett og planer og langtidsplan og budsjett 2015-2017. Studieavdelingen og avdeling for økonomi må lage maler som kan muliggjøre dette arbeidet. Styret beslutter den totale studieporteføljen og budsjett for høgskolen. Ansvar på fakultet: Dekaner.
 • Gjennom god og tydelig utdanningsledelse arbeide systematisk for at HiOA har en god bredde og tydelig profesjonsprofil med robuste og bærekraftige studietilbud med høy kvalitet. HiOA må sørge for hensiktsmessige verktøy og et minimum av administrativ støtte for at instituttledere og dekaner kan utøve god utdanningsledelse. Ansvar: Rektor og dekaner.
 • Fortsette å være offensive i samarbeider tett med arbeidslivet, både med offentlig og privat sektor. Målet må være å ha kontinuerlig fokus på samfunnets kompetansebehov og å arbeide for tilgang på praksisplasser og praksisarenaer av høy kvalitet for HiOAs studenter. Forsknings- og utviklingsprosjekter som kan dokumentere at dette samarbeidet styrker kvaliteten i studiene må prioriteres. Ansvar: Dekaner og senterledere.
 • Styrke de igangsatte aktivitetene på tvers av institutter, fakulteter og sentre, og sørge for dokumentasjon av hvordan de ulike fakultet og sentre ved HiOA støtter opp om hverandre. Være varsom med å starte flere store nye initiativ før de som nå er i gang, (School of management ("HiOA"-lederskolen), Program for livslang læring, Enhet for arbeidsinkludering, profesjonslaboratorium (Pro-Lab) og Bevegelsesanalyselaboratoriet, se forøvrig Strategi - HiOAs studieportefølje s. 8), er implementert. Ansvar: Rektor.
Publisert: Oppdatert: