HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Klagenemnda ved OsloMet

Klagenemnda er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil. Klagenemnda behandler også saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, politiattester med merknad, utestengning fra institusjonen, og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Mandat

Klagenemndas virksomhet er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 5-1. Mandatet for øvrig følger av universitets- og høyskolelovens bestemmelser på de enkelte saksområder:

 • mistanke om fusk og forsøk på fusk, §§ 4-7 første ledd b) og 4-8 tredje ledd
 • merknader på politiattest, § 4-9 femte ledd
 • utestengning og bortvisning etter § 4-8 første og andre ledd
 • utestengning etter skikkethetsvurdering, §4-10 fjerde ledd
 • falske vitnemål og opptakskarantene, §§ 3-7 åttende ledd og 4-7 første ledd a)
 • klager i forbindelse med opptak som ikke foretas nasjonalt, § 5-1
 • klager over formelle feil ved eksamen, § 5-2
 • andre klager fra studenter dersom forholdet er gjenstand for klage etter forvaltningsloven, § 5-1
 • tvungen avslutning av doktorgradsutdanning, § 4-13 annet ledd
 • klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling, § 4-13 fjerde ledd 
 • nedsettelse av advokatsalær, § 4-8 femte ledd

Klagenemndas vedtak i klager på enkeltvedtak etter § 5-1, klager over formelle feil etter § 5-2 og klager over ikke godkjent doktorgradsavhandling etter § 4-13 fjerde ledd er endelige og kan ikke påklages.

Hvordan klage?

Klager skal sendes til den enheten som har fattet vedtaket innen klagefristens utløp. For studenter er dette normalt fakultetet du er student ved, eller en annen enhet som har fattet et vedtak som gjelder dine rettigheter som student (f.eks. opptak eller tilrettelegging til eksamen). Informasjon om klagerett, klagefrist og formelle krav til klagen, samt eventuelle opplysninger om særskilte rettigheter, skal følge universitetets vedtak. Dersom enheten som har fattet vedtaket ikke finner grunnlag for å omgjøre det (gi medhold i klagen), sendes klagen videre til nemnd for endelig vurdering.

Felles klagenemnd er nasjonal klageinstans for de vedtakene fattet av klagenemnda som kan påklages. Klager stiles til Felles klagenemnd og sendes til OsloMet. Klagen vil bli fremlagt på nytt for klagenemnda ved OsloMet. Dersom klagenemnda opprettholder sitt vedtak, sendes saken i sin helhet til Felles klagenemnd. 

Klager på opptak gjennom Samordna opptak skal i mange tilfeller behandles av Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak, og ikke av klagenemnda ved OsloMet. Det skal framkomme av vedtaket hvilken klagenemnd som skal behandle klagen. Klager på vedtak om opptak stiles til den aktuelle klagenemnda og sendes til enheten som har fattet vedtaket. 

Studenter har rett til å la seg bistå av advokat der det er reist sak om utestenging eller bortvisning. Utgifter til dette dekkes av institusjonen etter bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd.

Medlemmer

For perioden 01.09.2015 til 31.08.2019 har klagenemnda ved OsloMet - Storbyuniversitetet (tidl. HiOA) denne sammensetningen (studentrepresentantene er oppnevnt for perioden 01.09.2017 til 31.08.2018):

 • Cand.jur. Bengt O. Hermansen (leder), personlig vara Sissel Vatne
 • Førstelektor Ragnhild Flittie Onstad, personlig vara førstelektor Øivind Husø
 • Førstelektor Ellen Hjortsæter, personlig vara førsteamanuensis Julia Kohler-Olsen 
 • Student Marius Toresen, personlig vara 
 • Student Marte Raknerud Hoel, personlig vara Vilde Henningsgård

Sekretariat

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling

 • Marius Fuglum

E-post: klagenemnd@hioa.no

Møter

Klagenemnda har i utgangspunktet møter ca. en gang i måneden. Det praktiseres løpende saksbehandling, det vil i utgangspunktet si ingen fast dokumentfrist. Fakulteter og enheter skal behandle sine saker uten ugrunnet opphold. Saker må normalt være oversendt fra aktuelt fakultet/avdeling/enhet 14 dager før møtets dato.

Møtedatoer våren 2018

 • Møte 1 - 10. januar
 • Møte 2 - 6. februar
 • Møte 3 - 26. februar
 • Møte 4 - 17. april
 • Møte 5 - 23. mai
 • Møte 6 - 20. juni
 • Møte 7 - 3. juli
 • Møte 8 - 21. august
 • Møte 9 - 11. september
 • Møte 10 - 19. september
 • Møte 11 - 26. september
 • Møte 12 - 10. oktober
 • Møte 13 - 6. november
 • Møte 14 - 4. desember
Sekretariatet for klagenemnda Publisert: Oppdatert: