Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Oversikt over ansvar og oppgaver inkludert delegert ansvar

Styret

Høgskolens øverste styringsorgan. Sammensatt av eksterne representanter, representanter for tilsatte og studenter. Styret ledes av ekstern styreleder.

Styrets ansvar er

 • at den faglige virksomheten holder høy kvalitet
 • at høgskolen drives effektivt og i overensstemmelse med lover, forskrifter og regler som gjelder for virksomheten
 • at høgskolen oppfyller de rammer og mål som er satt av eier/overordnet myndighet

Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen når det ikke følger av UH-loven at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

Styrets oppgaver

 • Trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet.
 • Legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.
 • Fastsette mål og resultatkrav.
 • Har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.
 • Føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten.
 • Fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.
 • Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivå. Organiseringen må sikre at studenter og tilsatte blir hørt.
 • Styret skal hvert år avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.
 • Styret har tilsettingsmyndighet for stillingene rektor, prorektor, avdelingsdirektører i rektors ledergruppe, dekan, og senterledere.
 • Styret oppnevner styre for HiOAs uavhengige nettavis Khrono.

Rektor

Rektor er øverste leder for den samlede faglige- og administrative virksomhet ved institusjonen, innenfor de rammer styret fastsetter.

Rektor

 • Har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg (eller i rektors sted - prorektor).
 • Er sekretær for styret og skal, etter samråd med styrets leder, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette.
 • Er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen.
 • Er ansvarlig for iverksetting av vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret.
 • Er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.
 • Utarbeider og legger fram for styret budsjettforslag og årsregnskap, og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet.
 • Har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende dokument om institusjonenes eiendommer, jf. § 12-3, så langt ikke annet følger av lov eller fremgår av vedk. hjemmelsdokument.

Dekan

 • Har det overordnede, strategiske og koordinerende ansvaret for all utdannings- og FoU-virksomhet ved fakultetet, og for at fakultetet utvikles i tråd med strategier, mål og andre bestemmelser vedtatt av høgskolens styringsorganer eller rektor.
 • Har resultatansvar.
 • Har medansvar for profilering og utvikling av høgskolen som utdannings- og forsknings­institusjon i et internasjonalt og flerkulturelt samfunn, og for å bidra i arbeidet med å oppnå universitetsstatus.
 • Har overordnet og strategisk ansvaret for all administrativ virksomhet ved fakultetet, i samsvar med strategier og vedtak truffet av styringsorganer og av rektor.
 • Har generell attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet innenfor fakultetets budsjettområde.
 • Har myndighet til og ansvar for å inngå kontrakter, samarbeidsavtaler og annet som forplikter fakultetet økonomisk.

Fakultetsråd

Fakultetsrådene skal være rådgivende for dekan i saker som inkluderer, men ikke avgrenses til

 • strategiutvikling - og implementering
 • faglig prioritering og dimensjonering (etablering og nedleggelse av studier, etablering og nedleggelse av forskningstematiske satsinger og så videre)
 • langtidsplan
 • kvalitetsutvikling
 • strategisk samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt
 • samhandling med samfunns - og næringsliv samt være premissleverandør og delta aktivt i samfunnsdebatten
 • organisatoriske justeringer

Fakultetene fastsetter selv endelig mandat for fakultetsrådene i tråd med retningslinjene.

Instituttleder

Instituttleder har faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten i instituttet, inkludert personal- og økonomistyringsansvar. Instituttleder skal være pådriver for forsknings- og utviklingsarbeid og delta aktivt i fakultetets arbeid med internasjonalisering.

Instituttråd

Instituttrådet er rådgivende for instituttleder og skal bidra til et godt grunnlag for instituttleders beslutninger i viktige spørsmål for instituttet.

Instituttrådet skal ivareta et overordnet og helhetlig syn på virksomheten ved instituttet.

Instituttrådet skal drøfte saker av strategisk og prinsipiell betydning for instituttet, dvs. saker som angir retning for instituttets virksomhet. I dette inngår følgende oppgaver:

 • Gi innspill til instituttets og fakultetets strategiprosesser.
 • Bidra til utvikling, kvalitetssikring og evaluering av studier og FoU, og innspill til nye tiltak.
 • Gi innspill til nye fag- og studieplaner og vesentlig endringer i eksisterende planer, inkludert praksisordninger.
 • Gi innspill samarbeid med arbeids- og næringsliv, inkludert oppdragsvirksomhet.
 • Gi innspill til budsjett og økonomiske rammer.
 • Bidra til utviklingen ved instituttet i lys av mål, strategier, planer og rapporter.
 • Bidra til et best mulig arbeidsmiljø.

Studieleder

Studieleder er leder for det/de studie­program og fagområder som er definert innenfor eget studielederområde.

Studieleder har blant annet følgende oppgaver:

 • Disponerer, i samråd med instituttleder, ressurser innenfor studielederområdet.
 • Rapporterer til instituttleder i alle forhold som har betydning for studielederområdets virksomhet.
 • Har ansvar for at virksomheten innenfor studielederområdet gjennomføres i tråd med vedtatte strategier og mål.

Organer og utvalg

Tilsettingsmyndighet er delegert til følgende tilsettingsorganer (styrevedtak 12. mai 2011 om midlertidig personalreglement, med varighet 1. august 2011 til 31. juli 2012):

 • Tilsettingsutvalg for professorer, forsker I og dosenter.
 • Tilsettingsutvalg for UF-stillinger i FA og sentre.
 • Tilsettingsråd for administrative lederstillinger og for TA-stillinger i FA og sentre.
 • Tilsettingsutvalg for stillinger som fakultetsdirektør, instituttledere, studieledere og seksjonssjef.
 • Tilsettingsutvalg for UF-stillinger ved fakultet.
 • Tilsettingsråd for TA-stillinger ved fakultet.

Innstillingsmyndighet er etter personalreglementet lagt tilsvarende til ulike innstillingsorganer eller nærmeste leder.

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg (ledes av ekstern jurist): Forskningsetisk utvalg skal være underlagt styret og rapporterer til styret.

Styret delegerer myndighet til utvalget i følgende enkeltsaker:

 • Behandle forskningsetiske enkeltsaker som er forelagt av ledelsen ved høgskolen, dekan/senterleder og av enkeltpersoner.
 • Behandle og gi uttalelse i forskningsetiske enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved høgskolen.

Generelt for alle etterfølgende utvalg

 • Utvalgene er rådgivende overfor ledelsen, på hhv. institusjons- og fakultetsnivå.
  Styret delegerer beslutningsmyndighet i enkeltsaker til studieutvalgene og FoU-utvalgene.
 • Delegasjon og sammensetning evalueres etter to år.
 • Det skal være ekstern representasjon i alle utvalg både på institusjonsnivå og fakultetsnivå.
 • Styret fastsetter sammensetning av utvalgene på institusjonsnivå og fakultetsnivå. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmene og supplere utvalgene på institusjonivå i oppnevningsperioden. Dekan oppnevner representanter på fakultetsnivå og supplerer utvalgene i perioden.
 • Stipendiat til det sentrale doktorgradsutvalget oppnevnes av Stipendiatforum.
 • Det oppnevnes personlige varamedlemmer for alle medlemmer. Sammensetning av utvalgene skal være i samsvar med reglene i Likestillingslovens § 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg.

Studieutvalg - institusjonsnivå

Utvalget har delegert beslutningsmyndighet i følgende enkeltsaker:

 • Godkjenne programplaner og emneplaner for studier på master- og ph.d.-nivå.
 • Godkjenne vesentlige endringer i programplaner og emneplaner på master- og ph.d.-nivå.
 • Fastsette utfyllende regler innenfor rammen av forskrifter tilknyttet studiene.

Studieutvalg – fakultetsnivå

Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet i følgende enkeltsaker:

 • Godkjenne programplaner og emneplaner for studier til og med bachelornivå.
 • Godkjenne programplaner og emneplaner for videreutdanninger.
 • Godkjenne vesentlige endringer i programplaner og emneplaner til og med bachelornivå.
 • Godkjenne mindre endringer i programplaner og emneplaner på master- og ph.d.-nivå.
 • Fastsette retningslinjer tilknyttet studier ved fakultetet.
 • Behandle og kvalitetssikre programplaner (tidligere studieplaner) som skal godkjennes sentralt.
 • Fastsette retningslinjer tilknyttet studier ved fakultetet.

FoU-utvalg - institusjonsnivå

FoU-utvalget har delegert beslutningsmyndighet i følgende enkeltsaker:

 • Fordele midler etter styrets nærmere bestemmelse.
 • Forvalte høgskolens interne stipendpolitikk og foreta tildeling av strategiske rekrutteringsstipend.

FoU-utvalg - fakultetsnivå

Doktorgradsutvalg - institusjonsnivå

Doktorgradsutvalget har fått delegert beslutningsmyndighet i følgende enkeltsaker:

 • Utarbeide og forvalte overordnet regelverk, felles retningslinjer og rutiner.

Doktorgradsutvalg – fakultets-/senternivå

Doktorgradsutvalget har fått delegert beslutningsmyndighet i følgende enkeltsaker:

 • Foreta opptak av ph.d.-kandidater.
 • Godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan.
 • Følge opp framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på egne programmer.
 • Oppnevne bedømmelseskomité for ph.d.- avhandlinger og godkjenne innstillinger fra bedømmelseskomiteer.
 • Avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat.
 • Disponere midler som er tildelt utvalget.
Publisert: Oppdatert:

Relaterte lenker

Valgreglement ved HiOA