HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Anton Havnes i Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen

Ekspertgruppens arbeid skal legge grunnlaget for en bred og samlende debatt om fremtidens barnehagelærerrolle. Formålet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til å tydeliggjøre barnehagelærerrollen, og gi råd om hvordan profesjonen kan videreutvikles.

Barnehagelærere er den profesjonen som utdannes spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver. Barnehagelærernes ulike roller og pedagogiske praksis er derfor avgjørende for kvaliteten i barnehagen. Tydeligere forventninger til barnehagelærerrollen vil bidra til å skape et felles grunnlag for å innfri mål og krav i ny rammeplan.

Anton Havnes

Barnehagesektoren har vært gjenstand for store endringer de siste tiårene , som også har påvirket barnehagelærernes roller i barnehagen: utbyggingen av barnehageplasser, nye drifts- og organiseringsformer, økt andel barn under tre år, økt mangfold i barnegruppen, barnehagen har blitt en del av utdanningsløpet, ny barnehagelærerutdanning i 2013, ny rammeplan med tydeligere krav til barnehagen som pedagogisk institusjon, økt kunnskap om barn og barnehagens betydning som en del av oppvekstarenaen og økt oppmerksomhet og fokus på kvalitet i barnehagen i samfunnet.

Det har inntil nylig vært lite offentlig oppmerksomhet om barnehagelærerrollen. Ekspertgruppens arbeid skal legge grunnlaget for en bred og samlende debatt om fremtidens barnehagelærerrolle.

Formålet med arbeidet er todelt. Ekspertgruppen skal frembringe et kunnskapsgrunnlag som beskriver de ulike rollene barnehagelærerne har i dagens barnehager. ekspertgruppen skal også foreslå hvordan barnehagelærerrollen kan utvikles i tråd med samfunnsmandatet gitt i lov og rammeplan og skjerpet pedagognorm. Hovedvekten av arbeidet bør være fremtidsrettet.

Professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen leder gruppen. Sekretariatet, som skal bistå ekspertgruppen i arbeidet, er lagt til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) med Marit Bøe som faglig sekretær.

Anton Havnes er professor ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Havnes deltar i forskningsprosjektet Utdanningsbarnehager ved HiOA.

Les mer om Anton Havnes.

Publisert: Oppdatert: