HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvordan kan høyere utdanning bidra til omstilling og integrering i arbeidslivet?

Senter for profesjonsstudier årskonferanse 2018

Sted: Athene, Pilestredet 46 Dato og tid: torsdag 6. desember 2018 kl. 09.00 - 16.00

Den norske velferdsstaten står overfor store utfordringer og omstillinger. En sentral utfordring er den økonomiske: Styrking av kunnskaps- og velferdsøkonomien i en fase preget av utfasing av oljeindustrien og økt konkurranse fra lavkostland. Det krever også at samfunnet klarer å vedlikeholde velferdsstatens grunnmur, som å rekruttere godt kvalifisert personell til velferdsstatens kjerneyrker, som lærere og helsepersonell. Samtidig er det i dag langt på vei et statsfinansiert studentetterspørselsdrevet utdanningssystem. Hva kan gjøres for å motivere til bedre studievalg og gjennomføring?

En annen utfordring er integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet. Forskning viser at profesjonsutdanninger kan være kraftfulle integreringsmekanismer, fordi utvelgelsen skjer i rekruttering til utdanningene, ikke gjennom (diskriminerings)mekanismer i arbeidslivet. Da er nøkkelen å få folk med innvandrerbakgrunn til å søke seg til profesjonsutdanninger, og det gjør de i stor grad til noen utdanninger, men i liten grad til viktige utdanninger som lærerutdanningene. Og manglende mangfold svekker trolig også kvaliteten på tjenestene. Hvilke tiltak bør settes inn, og hvordan kan vi utvikle koordinerte tiltak mellom myndighetene, utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet?

Innledere og debattanter

Faglige innledere

Lars Kirkebøen, forsker, Statistisk Sentralbyrå: Omstilling, dimensjonering og studievalg i høyere utdanning.

Per Olaf Aamodt, Forsker, NIFU: Historiske perspektiver på dimensjonering av høyere utdanning.

Bente Abrahamsen, professor, Senter for profesjonsstudier: Rekruttering og frafall i profesjonsutdanningene.

Are Skeie Hermansen, post.doc., Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO: Utdanning og sosial mobilitet blant unge med innvandrerbakgrunn.

Håvard Helland: Beskytter profesjonsutdanning mot diskriminering i arbeidslivet?

Mariann Leirvik, forsker NIBR: Hvordan forstå utdanningsvalg blant norskfødte barn av innvandrerforeldre?

Debattanter

• Iselin Nybø, Statsråd for høyere utdanning (V)
• Curt Rice, Rektor OsloMet – storbyuniversitetet
• Nina Sandberg, Stortingsrepresentant  (AP)
• Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør, Spekter
• Sarah Paulson, Dekan Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet - storbyuniversitetet 
• Matilde Tybring-Gjedde, storingsrepresentant (H)
• Jens Lunnan Hjort, Seniorrådgiver Integrerings- og mangfoldsirektoratet (IMDI).
• Assad Nasir, lektor i norsk, Mailand Videregående skole

Detaljert program kommer snart.

Meld deg på Senter for profesjonsstudiers årskonferanse.

Kontakt : Elise Koppang Frøjd