HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Om Senter for profesjonsstudier

Senter for profesjonsstudier skal stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen profesjonsstudier.

Senter for profesjonsstudier har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret ble etablert høsten 1999.
Mer spesifikt skal senteret:

  • videreutvikles som et faglig ledende forskningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden
  • tilby undervisning på høyt faglig nivå
  • bidra til kompetanseheving innen profesjonsstudier ved HiOA

Senteret er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Hva er profesjonsstudier?

Profesjonsstudier er en samlende betegnelse på vitenskapelige studier av det profesjoner gjør og den rolle de spiller i samfunnet.

Profesjonsutdanninger er høyere utdanninger som er yrkesrettete og skal kvalifisere for utførelsen av spesialiserte tjenester. Profesjonene følger oss fra vugge til grav. De tar beslutninger med konsekvenser for menneskers ve og vel, ofte med stort innslag av skjønn. Profesjonsutøvere har ansvar for opplæring og sosialisering, de yter omsorg og behandling og de forvalter lover og store samfunnsressurser. De er med på å definere hva som er normalt, sunt, godt osv. Profesjonene har med andre ord makt. Samtidig er vi alle avhengige av å kunne stole på dem, og profesjonene er på sin side avhengige av tillit både fra klienter og politiske myndigheter.

Profesjonsstudier er en samlende betegnelse på vitenskapelige studier av det profesjoner gjør og den rolle de spiller i samfunnet.  Det er studier av hvordan profesjonene ivaretar sitt samfunnsmandat, og hvor godt rustet de er for å gjøre det. Det er studier av om de har den kunnskap som trengs, og om hvordan de håndterer etiske dilemmaer. Innad i profesjonene diskuteres det hvordan vitenskapelig kunnskap kan og bør veilede praksis, og det står strid om hvordan man best organiserer yrkesrettede utdanninger som skal gi både forskningsbasert kunnskap og praktiske ferdigheter. Profesjonsstudier har et komparativt perspektiv: profesjoner sammenlignes for å identifisere likheter og ulikheter. Forskningen gjennomføres ved hjelp av ulike metoder – kvantitative og kvalitative – og teorier som er blitt utviklet innen fag som sosiologi, historie, statsvitenskap, økonomi, pedagogikk, psykologi og filosofi.

SPS organiserer forskningen i tre forskningsgrupper:

Utvalgte prosjekter og aktiviteter:

Omlag 50 forskere, stipendiater og administrativt personell er ansatt ved senteret.

Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert:

Kontakt oss

Besøk: Pilestredet 40, 4.etasje
Kart og veibeskrivelse for HiOA
Post: Pb. 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00 (sentralbord HiOA)
sps@hioa.no

Følg oss på Facebook