HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Om AFI

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ble fra 1. januar 2014 en del av  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet – storbyuniversitetet fra 2018).

Arbeidsforskningsinstituttet ble opprettet i 1964 under navnet Arbeidspsykologisk Institutt med Einar Thorsrud som leder. AFI har gjennom sin 50 år lang historie etablert en sterk norsk tradisjon innenfor aksjonsforskning, med betydelig innflytelse på utviklingen, både faglig, praktisk og politisk. 

AFIs ledergruppe

Kompetanse

Det er for tiden ansatt 57 forskere hvorav 30 med dr.grad og fire med professorkompetanse. Forskerne er organisert i fire forskningsgrupper:  Innovasjon og virksomhetsutvikling; Arbeid, ledelse og mestring; Arbeidsinkludering og Velferdsstatens organisering.  Fagene sosiologi, samfunnsgeografi, psykologi, antropologi, historie, demografi, pedagogikk, kriminologi og filosofi er representert ved instituttet.

Faglig profil og satsing

Instituttet driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov. En stor del av forskningen er handlings- og brukerorientert. Instituttets historie er knyttet til en aksjonsforskningstradisjon der medvirkning i utviklingsarbeid står sentralt. Gjennom AFIs forskning ønsker instituttet å gi ny kunnskap om det som rører seg i arbeidslivet på et så tidlig stadium som mulig. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Våre forskergrupper:

Oppdragsgivere

Foruten grunnbevilgningen fra Norges forskningsråd kommer oppdragsinntektene fra privat sektor, departementer, direktorater og kommuner, og fra utenlandske bedrifter og organisasjoner. I tillegg mottar instituttet forskningsmidler fra Norges forskningsråd, EU og Nordisk Ministerråd.

Etiske retningslinjer

AFIs  etiske retningslinjer tar utgangspunkt i forskningsetikk og oppdragsforskningens konkrete hverdag.

Årsberetninger

Virksomhetsrapport Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 2016.

Virksomhetsrapport  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 2015.

Virksomhetsrapport  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 2014.

Last ned årsberetning- og regnskapstall 2013.

Arbeidsliv i Norden

I tillegg har instituttet redaksjonsansvar for nettidsskriftene  Arbeidsliv i Norden og  Nordic Labour Journal, utgitt på oppdrag fra  Nordisk ministerråd.

Norsk arbeidslivsforum

AFI har sekretariatsfunksjonen for  Norsk arbeidslivsforum (NALF).

Daniel Gracia Publisert: Oppdatert: