HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Flyttemotiver blant startlånsøkere

I 2017 utredet Velferdsetaten startlånets potensiale for utjevning av levekår mellom bydelene i Oslo kommune (Johannessen m.fl. 2017). Utredningen viser en stor opphopning av mottakere av boligøkonomiske virkemidler i noen få delbydeler i Oslo. Startlånet er det eneste virkemiddelet som skiller seg ut. Mens kommunale boliger og mottakere av ulike typer bostøtte finnes konsentrert i noen ganske få delbydeler, så har startlån-mottakere et annet bosettingsmønster. I all hovedsak flytter mottakere av startlån fra sentrumsnære bydeler til mer perifere bydeler i ytre øst. Hvorfor de gjør det er ikke helt klart, og vi ønsker i dette prosjektet å se nærmere på flyttemotivene til startlån-mottakere. Startlån-mottakere er på mange måter i en spesiell boligkjøpssituasjon da det ofte ligger restriksjoner knyttet til hvor de kan kjøpe bolig. Startlånet skal i all hovedsak brukes til kjøp av bolig i Oslo kommune. I tillegg ligger det i startlånets natur at de aller fleste låntakerne er i en situasjon der de har begrenset med midler til kjøp av bolig. Med dagens høye boligpriser i Oslo legger dette relativt sterke føringer for hvor i byen denne gruppen har mulighet til å kjøpe bolig.

Problemstillinger

Det finnes etterhvert mye kvantitativ forskning om startlånet. Det finnes imidlertid lite kvalitativ kunnskap om mottakerne av startlån. Gjennom flere år har man sett at mange av startlån-mottakerne har kjøpt boliger i bydeler i ytre øst. I 2016 kjøpte 70 prosent av alle mottakere av startlån bolig i Groruddalsbydelene og bydel Søndre Nordstrand. Hovedproblemstillingen i prosjektet er hvilke motiver ligger bak boligkjøp for startlån-mottakere? I denne problemstillingen finnes flere underproblemstillinger som er interessante å se på.

 • Hvilke vurderinger ligger til grunn for valg av bolig?
 • Hvilke boligkarrierer muliggjør boligkjøpet?
 • Endrer personøkonomien seg som følge av boligkjøp?
 • Fordeler med eie kontra leie?
 • Hvilken flyttehistorikk har husstandene hatt før boligkjøpet?
 • (Om de har flyttet fra bydelen) Var det et ønske å bli boende? Hva ja hvorfor, og hvis nei hvorfor ikke?
 • For barnefamilier: Hvordan har flyttingen påvirket barna? Og i hvilken grad var vurderinger av trekk ved barnas oppvekststed sentralt i beslutningen om å flytte bort fra tidligere bosted og i valg av nytt bosted?
 • I hvilken grad påvirket lånets størrelse boligkjøpet?

Metode

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom AFI og Oslo kommune v/Velferdsetaten. Oslo kommune deltar i Husbankens Storbyprogram. Velferdsetaten administrerer låneforvaltningen for startlånet i Oslo, og har informasjon om bostedsadresse til alle startlån-mottakere. Vi vil bruke adresseregisteret til å utvikle kart som viser bydeler startlån-mottakere får startlånet i, og hvor de flytter. Sistnevnte vil vi bryte ned på delbydeler, og se om det er noen delbydeler som utmerker seg som mer populære for startlån-mottakere enn andre. Ut fra kartene vil vi velge strategisk utvalgte husstander, som vil intervjues om motiver for boligkjøpet. Vi tar sikte på å intervjue husstander som har flyttet bort fra bydelen hvor de fikk startlånet og husstander som har brukt startlånet i bydelen de fikk lånet. Om vi får det til ønsker vi også å intervjue én eller flere husstander som har fått muligheten til å kjøpe boligen de har leid. I tillegg vil vi intervjue husstander som har flyttet fra kommunal leid bolig samt personer som har bodd i privat leid bolig. Til sammen tar vi sikte på å intervjue 20 husstander.

Resultatene fra prosjektet vil offentliggjøres i form av en rapport i AFIs rapportserie i februar 2019.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Prosjektperiode

Start: 18.04.2018

Slutt: 31.12.2018

Finansiering

  Husbanken

Prosjektnummer

  200933