HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

«Nurse-Family Partnership» (NFP)

«Nurse-Family Partnership» (NFP) er et program for foreldre i særlig krevende livssituasjoner, med opptil 64 hjemmebesøk av sykepleier fra tidlig i svangerskapet til barnet er 2 år. FOU-oppdraget er bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om utprøving av «Nurse-Family Partnership» i Norge.

Hensikten med NFP er å etablere et godt tilbud til unge, vanskeligstilte foreldre, og styrke deres kunnskap og utøvelse av eget foreldreskap. Det er viktig å tilby gode tiltak til vanskeligstilte familier for å redusere potensielt negative konsekvenser og fremme god helse, i tillegg til å begrense effekten av sosial arv. Når man tilbyr nye tiltak er det viktig med gode evalueringer for å kunne vite at tiltaket gjennomføres på en riktig måte, er egnet i den norske konteksten og har en positiv effekt. NFP har hatt gode effekter i land som USA, England, Skottland og Nederland, og man håper på det samme i Norge med mål om eventuell oppskalering.

Vår evaluering av utprøvingen er derfor en prosessevaluering som dokumenterer erfaringene fra deltagende familier og NFP-sykepleiere med fokus på gjennomførbarhet, egnethet og nytteverdi i en norsk kontekst. Siden Norge skiller seg fra tidligere land som har brukt NFP ved å ha et mye mer utbygd og generøst velferdssystem, vil vanskeligstilte familier i mange tilfeller oppleve stor grad overlappende/konkurrerende velferdstilbud. Det vil være viktig å inkludere i evalueringen. Prosessevalueringen vil gå inn i spenningsfeltet mellom modelltrofasthet og konteksttilpasning, og slik fremme den praktiske nytten av studien gjennom innsikter i hvordan NFP fungerer i ulike kontekster og gjennom å identifisere «best practice», herunder faktorer og prosesser som fremmer forankring og implementeringskvalitet.

Evalueringens formål er å vurdere gjennomførbarheten, anvendeligheten og nytteverdien av Nurse-Family Partnership i Norge. Vi foreslår et design som understøtter både den prosess- og den resultatorienterte delen av evalueringen. For prosessevalueringen vil data fremskaffes om organisering av utprøvingen, kvaliteten på implementeringen, og den norske velferdskonteksten prosjektet inngår i. For resultatevalueringen vil data om mødrene/barnas utvikling som sykepleierne fremskaffer bli brukt. I tillegg vil vi støtte oss på kvalitative data om hvordan NFP-deltagere og ansatte vurderer programmet, og om programmet har positive/negative elementer som ikke fanges opp i de kvantitative dataene. Tre foreløpige forskningsspørsmål er foreslått:

1. Hvordan gjennomføres NFP-programmet i Norge i forhold til 1) avgrensning av relevant målgruppe 2) rekruttering av deltagere 3) innpasning og tilpasning i forhold til andre velferdstjenester 4) validitet i implementeringen av programmanualen

2. Hvilken betydning tillegger berørte grupper (familier, NFP-sykepleiere, kommunale velferdstilbydere og øvrige tjenester) deltagelsen i NFP-programmet? Opplever de et behov for NFP, og hva opplever de at NFP-deltagelsen bidrar med i deres familieliv?

3. Hvilken støtte finnes for måloppnåelse og gode resultater (som sunne svangerskap, barnets helse og utvikling, foreldres økonomiske selvstendighet) i utprøvingsfasen for de deltagende familiene?

English version

Forskningsgruppe

Velferdsstatens organisering

Prosjektperiode

Start: 25.04.2016

Slutt: 31.12.2019

Finansiering

    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Prosjektnummer

    2126