Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Stedsanalyse Bjørnerud

I forbindelse med det kommende områdeløft Bjørnerud, så har oppdragsgiver Bydel Søndre Nordstrand behov for ny kunnskap om befolkningens kjennetegn, lokal stedsbruk og trivsel i delbydel Bjørnerud. Det vil derfor gjennomføres en omfattende og detaljert stedsanalyse der vi ærlig ser nærmere på følgende tre hovedelementer: Fysiske nærmiljøkvaliteter; aktører; sosiokulturelle forhold. Gjennom analysen skal vi identifisere lokale utfordringer og muligheter samt beskrive hvordan området – herunder uterom, møteplasser med mer – rent faktisk er per i dag. Stedsanalysen skal vurdere interne forskjeller i delbydelen samt vurdere om noen områder innenfor delbydelen bør prioriteres og om andre nærliggende områder bør innlemmes. I tillegg til statistiske analyser og kartlegginger av de fysiske strukturene, legges det særlig vekt på analyser som får frem beboernes opplevelser, stedsbruk og holdninger til Bjørnerud.

Prosjektgruppen består av forskere og praktikere med ulik fagbakgrunn. Data vil samles inn gjennom en spørreundersøkelse som sendes ut til alle beboerne, og ikke minst gjennom tett kontakt med befolkningen og observasjoner av dagligliv på Bjørnerud.  Denne analysen og situasjonsbeskrivelsen vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for å utforme langsiktige mål og ønskede effekter av det forestående områdeløftet. Basert på arbeidet med stedsanalysen på Bjørnerud, vil vi så utarbeide forslag til aktuelle tematiske innsatsområder.

Publikasjoner og forskningsresultater

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    Kåmmån

    By- og regionforskningsinstituttet, NIBR

Prosjektperiode

Start: 03.04.2018

Slutt: 01.10.2018

Finansiering

    Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand

Prosjektnummer

    200867