HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forsøk med Sykmeldt i Jobb

Virksomhetenes bruk av ordningen

Forfatter(e): Andre FoU-resultater 2017:03

Last ned gratis

Målsettingen med forsøksprosjektet Sykmeldt i jobb (SMJ) var å teste om ordningen kunne redusere sykefraværet, blant annet ved at tidligere utprøving av arbeidsevne under sykdom og raskere og riktigere gradering av sykmeldingen og reduksjon av den enkeltes samlede sykefravær som følge av dette.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Sykmeldt i jobb ble avgrenset til Akershus som forsøksfylke. Bruk av ordningen skulle bare benyttes av personer som var 100 prosent sykmeldte i en 14 dagers periode. Alle 100 prosent sykemeldinger i resten av landet skulle brukes som kontrollgruppe.

Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus fikk i oppdrag å evaluere ordningen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Evalueringen skulle undersøke om ordningen bidro til redusert sykefravær og mindre utstøting fra arbeidslivet. En effektstudie skulle svare på denne problemstillingen. Evalueringen skulle også vise hvordan ordningen ble brukt av arbeidsgivere og deres ansatte med sykemelding. En følgeforskning av prosessen ble gjennomført for å vise hvordan ordningen ble brukt. Resultater fra evalueringsprosjektet  brukes i en vurdering av forsøksordningens potensiale som et mulig mer permanent virkemiddel.

Denne sluttrapporten bygger på 1) registrering av bruken av SMJ, 2) intervjuer med arbeidsgivere og arbeidstakere som har benyttet SMJ og 3) en survey til arbeidsgivere som har benyttet ordningen.

I samråd med prosjekt-, referanse- og styringsgruppe har vi gjennomført intervjuer med 12 arbeidsgivere og 17 arbeidstakere som hadde registrert seg som brukere av SMJ. I 2016 drøftet Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet resultatene av ordningen. For å få et bedre vurderingsgrunnlag ble Arbeidsforskningsinstituttet bedt om å gjennomføre en ny spørreundersøkelse til arbeidsgivere som har benyttet ordningen. Undersøkelsen skulle spesielt prøve å få fram gjenbruk av ordningen. Denne undersøkelsen er også inkludert i rapporten. 

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

49

Publikasjonstype:

Annet FoU-resultat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

Tilknyttet prosjekt