HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Organisering av uorganiserte

Forfatter(e): Andre FoU-resultater 2017:06

Last ned gratis

Et utvalg nedsatt av hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har bedt Fafo og AFI om å lage et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å styrke organisasjonsgraden i Norge. Bakgrunnen er en tendens til en fallende organisasjonsgrad, spesielt i privat sektor. AFI og Fafo har utnyttet sine respektive datagrunnlag og samarbeidet om analysene og tekstproduksjonen.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Et utvalg nedsatt av hovedorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne har bedt Fafo og AFI om å lage et kunnskapsgrunnlag for å styrke organisasjonsgraden i Norge. Bakgrunnen er en tendens til en fallende organisasjonsgrad, spesielt i privat sektor. Vi har brukt data fra Arbeidslivsbarometeret som AFI lager årlig for YS samt SSB data fra Arbeidskraftsundersøkelsene og Levekårsundersøkelsene.

Det er 1,140 million uorganiserte arbeidstakere i Norge. De fleste (1 million) jobber i privat sektor og flertallet er uten utdanning på høyere nivå. Organisasjonsgraden er lavest blant arbeidstakere med en svak tilknytning til arbeidsmarkedet. En av fire uorganiserte jobber på arbeidsplasser hvor det er fagforening og tariffavtale.

4 av 10 uorganiserte oppgir at de er interessert (svarer absolutt eller kanskje) i å fagorganisere seg. De yngre (under 36 år) uttrykker i større grad interesse for fagorganisering. De yngre uttrykker ikke sterkere preferanse for å forhandle egen lønn enn arbeidstakere generelt.  De med lav lønn generelt og spesielt kombinert med høy utdanning, uttrykker sterk interesse.

Fagorganiseringsinteressen finner vi i alle bransjer. Sterkest i undervisning og helse- og sosialtjenester.

Holdningene til fagorganisering er stort sett stabile i siste 10 års periode. Enigheten i positive påstander om fagforeninger ligger mellom 65 og 75 prosent. Enighet om negative påstander ligger mellom 10 og 30 prosent. Drøyt halvparten av lederne er positive til fagforeningenes rolle. Positive holdninger er sterkest blant ledere i offentlig sektor.

Aktuelle strategier for å øke organisasjonsgraden kan være å målrette innsatsen mot uorganiserte på arbeidsplasser hvor det er fagforeninger, dvs de som er enkle og nå. Dernest bør man satse på de unge.  Blant de unge er potensialet og interessen størst

De strukturelle endringene i arbeidsmarkedet vil også i årene som kommer bidra til press på organisasjonsgraden i privat sektor som vil særlig være utfordrende for forbund som ikke organiserer spesifikke utdanningsgrupper. Gratispassasjerbegrunnelsen er en viktig begrunnelse for å være uorganisert. Tiltak som svekker denne begrunnelsen vil være viktig. Det er også et ansvar for myndigheter og arbeidsgivere.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

51

Publikasjonstype:

Annet FoU-resultat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA

Tilknyttet prosjekt