HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Boligforskning

Boligforskning ved instituttet dekker de sentrale områdene innen samfunnsvitenskapelig boligforskning.

Boligforskningen kan deles inn i

  • velferd
  • boligmarkeder
  • utbyggingspolitikk
  • migrasjon
  • universell utforming
  • kvaliteter ved boligen
  • boområder og bomiljø

En betydelig del av boligforskningen hører inn under paraplyen velferd og levekår. Denne delen omhandler blant annet evaluering av boligpolitiske ordninger og tiltak, forskning på prosesser som kan føre til marginalisering og på tiltak som kan skape integrering i boligmarkedet, samt studier av ulike målgrupper for den boligsosiale politikken.

Vår forskning om boligmarkeder tar for seg boligmarkedets funksjonsmåte, tomte- og byggekostnader og boligetterspørsel. Forskning om utbyggingspolitikk, aktører i boligbyggingen og rammebetingelser hører også med under temaet boligmarkeder.

Migrasjonsforskning med fokus på bolig og bosetting, segresjon og integrasjon er et felt i vekst, der instituttet har flere viktige prosjekter. 

Den fysiske utformingen og kvaliteten på boligene som størrelse, boligstandard og boligens brukskvalitet, grøntområder biltrafikk og andre kvaliteter ved omgivelsene er egne forskningstemaer. Instituttets forskning om universell utforming er knyttet både til bolig og bygningspolitikk og til forskning om levekår. Særlig vektlegges studier av det fysiske rommet med forskning om menneskenes opplevelse, preferanser og handlinger samt samfunnets utfordringer med hensyn til by- og stedsutvikling, integrering og segregering.

Boligforskerne ved NIBR deltar i flere internasjonale nettverk og forskningsprosjekter.

Publisert: Oppdatert: