HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

By og sted

I kraft av å være et nasjonalt by- og regionforskningsmiljø er by- og stedsforskning en sentral tematikk i flere av prosjektene i avdelingene våre. Av samme grunn kan by- og stedforskning være vanskelig å avgrense fra andre felt som regionalforskning, planforskning, boligforskning og forskning om styring og demokratiprosesser.

By- og stedsforskningen ser nærmere på

  • befolkningsutvikling, utbyggingmønstre og segregasjon
  • byutvikling og klimatilpasning
  • byutvikling, planlegging og medvirkning
  • differensiering og konflikt/inkludering og samhørighet
  • globalisering og migrasjon
  • kulturarv og kultur
  • makt og styringsformer (urban governance)
  • stedsidentitet, tilhørighet og stedskvaliteter

Vi studerer byområder i Norge, andre europeiske land, utviklingsland og den omfattende urbaniseringen i utviklingsland. Til tross for mange forskjeller har disse kontekstene en del fellesnevnere: økende migrasjon, ulikhet og differensiering mellom grupper og mellom byområder, kulturell kompleksitet, nye styringsformer og framveksten av politiske og økonomiske nettverk mellom byer. Spesielt er skjæringspunktet mellom makt og styringsformer (urban governance), markeder og sosial og romlig differensiering viktig i instituttets tilnærming til by- og stedsforskning.

Samfunnsutvikling i norske byer og tettsteder preges av så vel lokale, regionale og nasjonale forhold som av internasjonale trender. I valg av utviklingsretninger ønsker norske kommuner mer kunnskap for å kunne møte den økende konkurransen om å fremstå som attraktive for næringsvirksomhet, bosetting, handel, opplevelse og turisme.

Med en flerfaglig og samfunnsvitenskapelig forskerstab bidrar vi med analyser av hvordan elementer innen disse samfunnsfeltene henger sammen og forsterker hverandre, positivt eller negativt.

Vår prosjektportefølje inne by- og stedsutvikling omfatter store programmer og forskningsrådsprosjekter, større oppdragsprosjekter og mindre analyser av bydeler og kommuner. Det strategiske instituttprogrammet, Challenges for Governance and Planning in Cities and Municipalities (2011–2014), har særlig fokus på klimautfordringer i byutviklingen, men ser også på temaer som styring, planlegging og folkehelse.

Publisert: Oppdatert: