HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Demokrati og styresett

Instituttets forskning på demokrati og styresett har fokus på lokalnivå, på forholdet mellom stat og kommune og på forholdet mellom stat og sivilsamfunn.

Vi studerer organisering og oppgave- og ansvarsfordeling i offentlig sektor og evaluerer demokratitiltak og -forsøk i Norge, EUs østlige medlemsland, Vest-Balkan og Russland samt i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Forskningen på demokrati og styresett omfatter

  • organisering og styring i offentlig sektor, flernivåstyring/governance
  • kommunestruktur, kommunal organisering og tjenesteproduksjon
  • desentralisering og oppgave- og ansvarsfordeling mellom stat og kommune
  • politisk deltakelse, demokratitiltak og -forsøk, ny teknologi
  • demokratiutfordringer for fleretniske samfunn (inkludert migrasjon og urfolk)
  • sivilsamfunnsorganisasjonsers rolle i folkelig mobilisering og politikkutforming
  • globale styringsstrukturer (global governance) og hvordan disse implementeres nasjonalt og lokalt

Vi forsker på forhold i Norge og i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Våre forskere har særlig kompetanse på organisering av offentlig sektor og hvilken betydning organiseringen har for politisk deltakelser, politisk styring, politikkens innhold og ansvars- og oppgavefordeling. Instituttet har ansvar for Organisasjonsdatabasen - en database med informasjon om kommunal organisering.

Kunnskap om kommunestrukturen og lokal organisering benyttes i studier av implementering av store offentlige reformer, blant annet evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse, evaluering av Forvaltningsreformen i barnevernet og evaluering av Kompetanseløftet.

Forskning på organisering og styring dekker flere politikkområder, med særlig vekt på helse- og velferdsområdet og miljø/klima.

Vår forskning på demokrati og styresett omhandler blant annet kvinners deltakelse i politikk og sivilsamfunn, innflytelsesorganer for barn og unge og brukermedvirkning i offentlig tjenesteyting. Forskerne er opptatt av demokratiske dilemmaer, for eksempel kombinasjon av desentralisering og autonomi på den ene siden og sentral styring, tilsyn og kontroll på den annen.

Instituttet har gjennomført flere evalueringer av demokratiforsøk, blant annet av innbyggerinitiativet og av forsøket med elektronisk valg høsten 2011. Våre forskere har gjennomført en rekke studier og evalueringer av utforming og virkninger av norsk bistand til desentraliseringsreformer, styrking av lokaldemokrati og det sivile samfunn i land som mottar norsk bistand. Vi har vært særlig opptatt av hvordan reformer slår ut for fattige og ekskluderte grupper.

Publisert: Oppdatert: