HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Helse og velferd

Vår forskning på helse og velferd dreier seg særlig om styring og organisering av tjenester.

Instituttets forskere har omfattende kompetanse på hvilken betydning kommunestruktur og kommunal organisering har for lokal oppgaveløsning. Lokal implementering av statlig politikk og lokale variasjoner i oppgaveløsningen er temaer i flere forskningsprosjekter. Internasjonalt jobber vi også med det globale nivået og hvordan tiltak implementeres både nasjonalt og lokalt.

Forskningen på helse og velferd omfatter

  • samordningsutfordringer og partnerskap mellom ulike nivåer og tjenesteyting
  • tverrsektorielt samarbeid i helse- og velferdstjenestene
  • organisering og planlegging av lokalt folkehelsearbeid
  • statlig styring av lokal implementering
  • de minste kommunenes oppgaveløsning
  • bruk av kunnskap i politikkutformingen
  • globale helseinitiativer

Desentralisering og økt fragmentering av offentlig sektor stiller store krav til effektiv koordinering og samordning på tvers av ulike styrings- og administrasjonsnivåer. I mye av vår forskning studeres relasjonene mellom aktører som representerer ulike administrasjonsnivåer med ulike ressurser og institusjonelle bindinger.

Reformer i helse- og velferdsforvaltningen implementeres i et samspill mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I forskningen ved instituttet analyserer vi hvordan denne samhandlingen er organisert og fungerer, og hvilken betydning dette har for tjenestene som ytes. Instituttet studerer også sivilsamfunnets rolle i helse- og velferdsektoren.

Forskerne har gjennom feltarbeid opparbeidet seg inngående kjennskap til regionale og lokale forhold både i Norge og en rekke andre land.

Instituttet arbeider både med NFR-prosjekter og evalueringsprosjekter på helse- og velferdsområdet. Det er gjennomført mange evalueringer av store reformer, blant annet evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse, evaluering av Forvaltningsreformen i barnevernet og evaluering av Helsedirektoratets program Kompetanseløftet. Internasjonalt har vi arbeidet spesielt med globale programmer på HIV/AIDS og hvordan disse gjennomføres og implementeres for eksempel i Russland.

Publisert: Oppdatert: