HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Klima og miljø

Dette kompetanseområdet setter søkelys på de styringsutfordringer og kunnskapsbehov samfunnet står overfor i et poltikk- og forskningfelt i endring, med hovedvekt på studier av tilpasning til klimaendringer og hvordan utslipp av klimagasser kan reduseres.

Det arbeides med prosjekter knyttet til norske forhold lokalt, regionalt, nasjonalt, og til de utfordringer en står overfor internasjonalt, blant annet i

 • Kina
 • India
 • Afrika
 • Europa

Mange prosjekter gjennomføres i samarbeid med andre CIENS-institutter.

Sentrale temaer er hvordan klimaendringene og klimapolitikk har fordelings- og velferdsmessige virkninger, samt styrings- og koordineringsutfordringer. Implementering av tiltak mot klimaendringer vies spesiell oppmerksomhet. I den sammenheng belyses spørsmål knyttet til læringskapasitet, kunnskapsledelse og kunnskapsbasert planlegging og forvaltning, og bruk av samordningsmekanismer som markeder, hierarki og nettverk på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Vår kompetanse for forskning på disse aspektene

 • Lokale og regionale effekter av klimautvikling og -politikk.
 • Holdninger, planer, virkemidler og ansvar på lokalt/regionalt nivå.
 • Forholdet mellom klima/miljø som kunnskaps- og politikkfelt.

Aktuelle prosjekttema den siste tiden er blant annet ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer, klima- og energiplanlegging i norske kommuner, utviklingen i holdninger til klimaendringer og klimapolitisk arbeid på lokalpolitisk nivå.

Eksempler på internasjonalt forskningssamarbeid

 • Klimaendringers konsekvenser og kostnader, samt tilpasningstiltak, i Østersjøregionen (med fokus på kystbyenes sårbarhet og spørsmål rundt vanntilgang og vannkvalitet).
 • Klimaendringenes betydning for regionale og lokal økonomier i Europa.
 • Sårbarhet for klimaendring i større afrikanske byer.
 • Russiske byers tilpasning til klimaendringer.
 • Klimaendringer og sosial rettferdighet i Kina.
Jan-Tore Berghei Publisert: Oppdatert: