HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN 2008)

Fungerer plandelen av loven fra 2008 etter intensjonene?

EVAPLAN 2008

Dette evalueringsprosjektet skal studere hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer, og hovedspørsmålet er om loven fungerer etter intensjonene, og hva som kan identifiseres som forbedringspunkter. Prosjektet skal også vurdere loven, og dagens praksis, ut fra et internasjonalt komparativt perspektiv. Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Tromsø (UiT), forsknings- og innovasjonskonsernet NORUT, Transportøkonomisk institutt (TØI), København universitet (KU), Aalborg universitet (AAU), svenske Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH), Umeå universitet (UMU), og Technische Universität Berlin (TUB). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds DEMOSREG II-program, og skal gjennomføres over fire år, fra 1. august 2014 til 1. august 2018.

Fungerer plandelen?

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid, med en stor prosjektgruppe som består av jurister, arkitekter, planleggere og statsvitere, som alle forsker på planlegging fra ulike synsvinkler. Ved hjelp av et mangfold av metoder skal prosjektet studere hvordan loven fungerer i praksis, gjennom å se på områder som byutvikling, regional og lokal utvikling, infrastruktur og folkehelse. På alle disse områdene vil vi studere hvordan bruken av loven bidrar til demokratiske styrings- og avveiningsprosesser. I dagens planlegging spiller private utbyggere (forslagsstillere) en viktig rolle i å utforme reguleringsplaner, og et spørsmål er også om loven ivaretar deres interesser for effektive planprosesser og gjennomføring av utbygging. Et mål med plan- og bygningsloven er at planlegging skal utgjøre en arena for samordning av interesser, slik at de beslutninger som tas bygger på helhetlige og langsiktige vurdereringer.

Prosjektet stiller spørsmål ved om denne samordningen skjer i praksis, eller om det heller fører til innsigelsespraksis som uthaler planleggingsarbeidet uten at resultatet blir helhetlig samfunnsplanlegging. Her vil juridiske studier se på forholdet mellom plan- og bygningsloven og et utvalg sektorlover. Dette er lover som har betydning for arealbruken, men som samtidig har forskjellige, og til dels kolliderende målsetninger.

Prosjektets mål

Å oppnå økt kunnskap om hvorvidt og i hvilken grad plandelen i PBL fungerer etter intensjonene, og å identifisere forbedringspunkter. I korte trekk betyr det å undersøke om dagens planlegging er effektiv ved at den gir helhetlig gjennomføring, er samordnet, balansert og legger til rette for utbyggingstiltak. Samtidig er det et viktig premiss at planleggingen skal holde seg innenfor de rammene som hensynet til en bærekraftig utvikling setter og at bred deltakelse og politisk styring ligger til grunn for planleggingen. 

Evalueringen har i tillegg følgende delmål 

 • Å generere både dybde- og breddekunnskap om planprosesser og -
 • resultater
 • Å formidle forskningsresultatene gjennom ulike kanaler: i rapporter,
 • seminarer, presentasjoner, kronikker og vitenskapelige artikler
 • Å se evalueringens resultater i lys av svenske, danske og tyske erfaringer
 • Å skape et bedre integrert planforskningsmiljø med økt kunnskap og
 • kompetanse på norsk og nord-europeisk planlegging

Struktur

Struktur EVAPLAN 2008
Gro Sandkjær Hanssen

Prosjektleder Gro Sandkjær Hanssen

By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Forsker I og utdannet statsviter (Ph.d, UiO)

Sandkjær Hanssen har erfaring med studier av offentlig politikk både på regionalt og lokalt nivå.

Prosjektmedarbeidere

Prosjektmedarbeidere

Hege Hofstad

Hege Hofstad
Dr.polit., NIBR

Nikolai K. Winge Nikolai K. Winge
Ph.d. juss, NMBU
Marius Grønning

Marius Grønning
Ph.d. urbanisme, NMBU

Elin Børrud

Elin Børrud
Professor og arkitekt, NMBU

Berit Nordahl

Berit Nordahl
Dr.ing., NMBU

Fredrik Holth

Fredrik Holth
Dosent, NMBU

Nils Arsether

Nils Arsether
Professor, UiT

Toril Nyseth Toril Nyseth
Professor, UiT
Arild Buanes Arild Buanes
Dr.polit, NORUT
Jan Åge Riseth Jan Åge Riseth
Dr.scient, NORUT
Toril Ringholm Toril Ringholm
Dr.polit, NORUT
Ulla Higdem Ulla Higdem
Dr. scient, HIL
Arvid Strand Arvid Strand
Dr.ing, TØI
   

Internasjonal prosjektgruppe

 • Helle Tegner Anker, professor i juss, Københavns Universitet.
 • Daniel Galland, adjunkt i planlegging, Aalborg Universitet.
 • Thomas Kalbro, professor i planlegging, KTH, Stockholm.
 • Camilla Sandström, dosent i statsvitenskap, Umeå Universitet.
 • Christian-W. Otto, professor i juss, Technische Universität Berlin.

Brukerpanel

Skal gjennom årlige møter med prosjektgruppen fungere som kritiske kommentatorer.

 • OBOS, Daniel Siraj.
 • ROM eiendom, Anne Siri Ørseter.
 • Rambøll, Andreas Westergaard.
 • Oslo kommune, PBE, Ellen de Vibe.
 • KS, sjef for plan Lasse Jalling.
 • Østfold fylkeskommune, folkehelseansvarlig Knut Johan Rognlien.
 • Fylkesmannen i Hordaland, Svein Kornerud.
 • Vellenes Fellesorganisasjon, Eivind Bødker.
 • Norges Naturvernforbund, generalsekretær Maren Esmark.

Publikasjoner

 • Ulla Higdem, Høgskolen i LillehammerAksel Hagen, Høgskolen i Lillehammer

  Er staten på vei ut av planstrategiarbeidet?

 • Beata SirowyVilde SelvigGro Sandkjær Hanssen

  Mindre rom for folk flest?

 • Forsker Hege Hofstad

  Ambisiøst eller urealistisk?

 • Hanssen, G.S and Hofstad, H. (2016): 'The Layering of urban Planning', Tvergastein, Interdisciplinary Journal of the Environment, Issue 7,8/2016, pp 90-101
 • Strand, Arvid and Petter Næss (2016) "Local self-determination, process-focus and subordination of environmental concerns", Journal of Environmental Policy & Planning, DOI: 10.1080/1523908X.2016.1175927
 • Winge, Nikolai K. (2016) En ny lov for areal- og ressursforvaltning?. I: Lov, liv og lære. Vitenskapelig vurdert nivå 1, Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 572-586
 • Buanes, Arild, Torill Nyseth, Ingvild Nylund (2016) SAMORDNING AV STATLI GE INNSIGELSER Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. NORUT-rapport 11/2016, Tromsø.
 • Hofstad, H. Raanaas, R.K., Nordh H., Aamodt G., Hjellset, V.T. (2016): 'Helsefremmende lokalsamfunn i et tverrfaglig perspektiv – hva sier forskningen?', Plan 2016(3-4):32-37.
 • Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad, Nikolai Winge (2015) «Fungerer plandelen i plan- og bygningsloven (2008) etter intensjonene?», i PLAN. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan or regional utvikling. Nr 1/2015. s. 38-39
 • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge «Byggeforbudet langs sjø og forholdet til eldre planer II: Plan- og bygningsloven § 1-8, tredje ledd». KART OG PLAN, Vol. 75, pp. 255–260
 • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge «Om kommunenes adgang til å gi bestemmelser om frikjøpsordning for leke-, ute- og oppholdsplasser». KART OG PLAN, Vol. 75, pp. 221–226,
 • Hofstad, H. (2015): 'Plan- og bygningsloven som verktøy i folkehelsearbeidet: Ambisiøst eller urealistisk?' Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan or regional utvikling. Nr. 3-4/2015, s.10-14.

Paper

 • Marius Grønning og Nikolai K. Winge ˮSustainability and statutory holism - Norwegian Planning Legislation in an Evloutionary Perspectiveˮ, Paper to The World Planning Schools Congress 2016 AESOP – Rio de Janeiro 2016.
 • Nyseth, Torill (2016) Toril Ringholm og Gro Sandkjær Hanssen på World Planning School conference, Rio, Track: Planning Law, Administration and Process.Juli 2016: Performing Participation? The Norwegian Planning and Buliding act and the practice of citizen participation.
 • Higdem, Ulla& Hagen, Aksel (2005) Hybridity and diversity in Regional Planning Strategies. Presentasjon ved World Planning School Congress (WPSC) IV; 2016-07-05, Rio de Janeiro

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

  • NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
  • University of Tromsø
  • NORUT
  • University of Copenhagen
  • University of Aalborg
  • University of Umeå
  • Technische Universität Berlin (TUB)
  • KTH Royal Institute of Technology

Prosjektperiode

Start: 01.08.2014

Slutt: 01.08.2018

Finansiering

  • Norges forskningsråd

Verdi

 • 12 490 000

Prosjektnummer

  3293