Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Gjennomgang av foreliggende statistikk om visuell kunst i Norge

Delprosjekt 1

Gjennom de siste 40 årene har det vært gjennomført en rekke studier og kartlegginger av det visuelle kunstfeltet. Nytten av disse studiene for det foreliggende problemkomplekset kan imidlertid ses som noe begrenset: Dels tar studiene ikke for seg det visuelle kunstfeltet spesielt, men kartlegger hele kunstfeltet. Dels består tilfanget av studier av utvalgsundersøkelser, gjerne utformet i tett samarbeid med forskjellige kunstnerorganisasjoner. Her kan det altså ligge flere begrensninger. Statistikken som er benyttet, og studiene som er gjennomført med denne som grunnlag, dekker ofte ikke godt nok det visuelle kunstfeltet spesielt. Dette anerkjennes også i stortingsmeldingen Visuell kunst (2012), der det heter seg at det «[ikke er] data på dette feltet som tilsvarer det som foreligger på for eksempel scenekunstfeltet, der data rapporteres til Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og for frie sceniske grupper som rapporterer til Danse- og teatersentrum og Danseinformasjonen». I sammenheng med dette understrekes det at det ikke minst er et behov for å et «oppdatert bilde» og en beskrivelse av «hvilke endringer som har funnet sted de siste 20-30 årene».

Det er altså et behov for å gjennomgå statistikken som har vært brukt, samt studiene som har vært gjennomført – og da spesielt med vekt på svakheter ved tidligere studier, nettopp for at fremtidig statistikk på feltet, samt studier basert på denne, kan bli så god(e) som mulig og ta opp i seg den visuelle kunstens autonome egenart. Mens det altså er gjennomført en rekke studier som tar for seg disse aspektene ved det visuelle kunstfeltet, trenges det altså en systematisk gjennomgang av spesifikke svakheter og/eller styrker ved de nevnte studiene (og statistikken som ligger til grunn for disse). 

Den samlede analysen vil til slutt munne ut i en anbefaling om aktuelle datakilder som bør tas (mer) i bruk. Oppdraget gjennomføres for Norsk kulturråd, og har et samlet budsjett på 300 000 kroner.

English version

Prosjektperiode

Start: 14.05.2018

Slutt: 30.09.2018

Finansiering

    • Norsk kulturråd

Verdi

  • 300 000 NOK

Prosjektnummer

    200872